Van Büyükşehir Yeni Sahil Yolundaki Büfe, Restoran ve Kafeteryaları Kiraya Verecek

İşte İhale Tarihi ve İhale Detayları...

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 Van Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki yapımı Park Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan, İlimiz İpekyolu ve Edremit İlçelerinde, Van Gölü Sahil Yolu alanında

*İpekyolu İlçesi Eskişehir Mahallesinde 2 adet büfe, 

*Hacı Mehmet Mahallesinde 1 adet büfe,

*Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde 2 adet büfe 3 yıl-36 ay,  

Van Gölü Sahil Yolu alanında İpekyolu İlçesi Eskişehir Mahallesi ve Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde 2 adet Resturant+Kafeterya, 5 yıl-60 ay 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda kiraya verilmesidir.

   MADDE 1-) Kiraya verilecek işyerlerinin niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıdadır.

   İŞYERİ ADRESİ: VAN GÖLÜ SAHİL YOLU ALANINDA, VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİ ESKİŞEHİR MAHALLESİ VE EDREMİT İLÇESİ EMİNPAŞA MAHALLESİ ,

   NİTELİĞİ: VAN GÖLÜ SAHİL YOLU ALANINDA BULUNAN 5 ADET BÜFE-2 ADET RESTURANT+KAFETERYA BİNASI

Van Büyükşehir Iş Yeri Büfe Kiralama Ilanı

MADDE 2 : İHALE TARİHİ-SAATİ VE YERİ

İhale 27.03.2024 tarih ve Saat: 10.00’de İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. kat Encümen toplantı salonunda ve Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

Geçici Teminat tahmin edilen 3 yıl-36 ay ve 5 yıl-60 ay kira bedelinin %3’ü olup, yukarıdaki listede bağımsız bölüm karşısında yazılı miktar kadardır.Kesin Teminat 3 yıl-36 ay ve 5 yıl-60 ay kira bedelinin %6’sıdır.

MADDE 3: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler

3.1-1) Yer görme belgesi

3.1-2) İkametgâh Belgesi+Kimlik Fotokopisi (e-devlet çıktısı olabilir)

3.1-3) Kayıtlı olduğu Oda’dan, Oda Kayıt Belgesi, Resturant+Kafeterya işinde faaliyet gösterdiğine dair bağlı olduğu oda’dan alınmış ihale tarihinden itibaren geriye doğru en az 3 yıl faaliyet gösterdiğine dair faaliyet belgesi sunulacaktır. (Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az birinin bu şartı sağlaması yeterli kabul edilecektir.)

3.1-4) İmza Beyanı (Noter onaylı) - Tüzel kişiliği temsilen, temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü,                                                                                                                                                 

3.1-5) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

3.1-6) Adli Sicil Arşiv Kayıt Belgesi (Son 1ay-30 gün içerisinde almış olmalı)

3.1-7) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

3.1-8) Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok belgesi.(Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak)

3.1-9) Ekap sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

3.1-10) Vekaleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

3.1-11) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

3.1-12) a) İsteklilerin sermayelerinin en az 1.000.000.-TL (Bir milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge,

b) İsteklilerin son üç yıla ait cirolarının toplamda en az 7.000.000.-TL (Yedi milyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesi

c) İsteklinin vergi dairesine kayıtlı toplamda en az 1 lokasyonda/şubede restoran işletmeciliği yaptığına dair belge,

d) Maliye Bakanlığından mükellefiyet durumunu gösterir 56.10.08-56.10.19 nace kodlu Restorant + Kafeterya işletme belgesinden herhangi birinin olması yeterli olup, istenilen belgeler ihale tarihinden itibaren geriye doğru en az 3 yıl faaliyet gösterdiğine dair faaliyet belgesi sunulacaktır.

 e) Resmi yetkilendirilmiş ilgili kurumlardan alınmış; Usta Aşçılık Belgesi, Gastronomi Belgesi, Hijyen Belgesini ibraz etmek zorundadır. (Tüzel kişilerde ibraz edilecek belgeler, şirket çalışanı olduğuna dair resmi kurumdan onaylı belge vermek zorundadır.) 

 a-b-c-d maddelerinde istenilen belgeler, Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az birinin bu şartı sağlaması yeterli kabul edilecektir. a-b-c-d-e maddelerinden istenilen belgeler resturant+kafeterya için geçerlidir.   

  Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

MADDE 5: Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 6: Geçici Teminat Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesabına nakden yatırılması.

MADDE 7: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 8: Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 27.03.2024 tarih ve saat 10.00’e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.               

İlan Olunur.

Editör: Nihat Işık