AKDAMAR BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ


FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


1- KONU


“Akdamar Adası ve Anıt Müzesi”
Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa
Akdamar Adasında “Genel Doğa” kategorisinde 24–26 Nisan 2022 tarihleri arasında Foto
Safari Fotoğraf Yarışması yapılmasıdır.


2- YARIŞMA AMACI


Yarışmanın amacı; Van ilinde bulunan Akdamar Adası’nın ulusal düzeyde tanınması için, yerel
yaşamını, fiziksel yapısını, doğasını, özelliklerini görüntülemek ve fotoğraf sanatının
gelişimine katkıda bulunmaktır. Ayrıca fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkinin niteliğini
güçlendirmek için fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.


3- YARIŞMA KATEGORİSİ VE ALANI


* Kategori: Genel Doğa
* Yarışma alanı: Akdamar Adası ve Anıt Müzesi


4- KATILIM KOŞULLARI ve ŞARTLARI


1- Foto Maraton, Jüri üyeleri, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Van Büyükşehir
Belediyesi çalışanları ve bunların birinci derece akrabaları dışında tüm yurt içi ve
dışından fotoğrafçılara açıktır.


2- Foto Safari kayıtları 24 Nisan 2022 tarihi saat 08.00’dan itibaren etkinlik boyunca
Akdamar Adası’nda kurulacak “Foto Safari Kayıt Masasında” yapılacaktır.


3- Etkinlik, 24-25-26 Nisan 2022 tarihleri arasında 3 gün sürecektir.


4- Foto Safariye katılacak fotoğrafların bu tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir.
Belirlenen tarih ve saatler dışında çekilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğraf
üzerinde bulunan tarih ve saat esas alınacaktır.


5- Fotoğraflar “Genel Doğa” kategorisinde yarışacaktır.


6- Fotoğraflar RAW/NEF ve JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, orijinal boyutunda,
RAW formatı ayrı JPEG formatı ayrı klasörlerde olacak şekilde dijital ortamda teslim
edilmelidir.


7- Her katılımcı, en fazla 5 (beş) adet sayısal, renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.


8- Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü
durumlarda program değişikliği yapabilir.


9- Fotoğraflar Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediye
Başkanlığı arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğrafları, sahiplerinin ismini belirtmek kaydı
ile tanıtım amaçlı olarak fotoğrafçıya herhangi bir telif ücreti ödemeden
kullanabilecektir.


10- Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş
veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı ve HDR (High Dynamic Range)
fotoğraf kabul edilmez. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinal
yapısını bozmayacak oranda kadrajlanmış, kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı
yapılmış fotoğraflar kabul edilir. Seçici kurul, üzerinde oynanmış fotoğrafları açıklama
yapmadan kabul etmeyebilir. İtirazlar kabul edilmeyecektir.


11- Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, Foto Safaride kendisi tarafından
çekilmiş olduğunu; gerekli izinlerin alındığını, basit müdahaleler dışında müdahale
etmediğini kabul eder. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi yapılır.


12- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale
ve değişikliği yapan kişilerin ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri
boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcı ödülü iade eder. Bu durum diğer katılımcılar için
herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.


13- Yarışmada ödül alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek; Van İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesince oluşturulacak komisyon tarafından imha
edilecektir.


14- Yarışmacıların yarışma sırasında doğa ve çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim
yapmaları zorunludur.


15- Doğal dokuya zarar verici senaryo vb kurgu içeren unsurların saptanması, genel ahlak
ve geleneklerin ihlaline yönelik yaklaşımların saptanması veya kötü örnek olabilecek
görüntülerin tespiti halinde, yarışmacının tüm fotoğrafları yarışma dışı kalacaktır.


5- FOTOĞRAF TELİF (KULLANIM) HAKLARI


1- Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, kullanma ve sergileme hakları eser sahipleriyle
birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bu kurumlara
ait birim ve iştiraklerine ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü kişilere ya da
kuruma satılamaz/devredilemez.


2- Katılımcı, dereceye giren fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22.
Maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde
yayımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses/veya görüntü nakline
yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer
ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici
kurum ve bünyesindeki bağlı kurumların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin
(fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi
kullanılmamaktadır.) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma hakkının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat
verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserin kullanım hakkı eser sahibi ile düzenleyici
kurumlara ait olacaktır.


3- Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve
sergileme tutarlarını aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan
verdiği izni kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukardaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurumlardan ayrıca hiçbir
hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi
talepte bulunmayacağını gayri rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4- Katılımcı, yarışma için verdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi
tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.


5- Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin
kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.


6- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış mimari yapı, sanat eseri,
insan yüzü vb. unsurların fotoğraflarının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,
fotoğrafın internette ve yazılı, basılı ve düzenleyici kurumlara ait sosyal medya
hesaplarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığını kabul edilir. Söz konusu
kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu
yarışmacıya aittir.


6 DİĞER HUSUSLAR


1- Yarışmanın ödülleri Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
Şartname belirtilen ödüller hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/İBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/İBAN
numarasını ve düzenleyici kurumların istediği belge ve bilgileri göndermemesi
durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi
bir talebi olamaz.


2- Yarışmacılar doğal ve tarihi bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye
karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında
meydana gelebilecek olan her türlü kaza ver zarardan yarışmacılar bizzat kendileri
sorumludur.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


6- YARIŞMA TAKVİMİ


* Akdamar Badem Çiçeği Festivali kayıtları 24 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan
itibaren Akdamar Adası’nda kurulacak “Foto Safari Kayıt Masası”nda alınmaya
başlayacak ve kayıt işlemi foto safari süresince devam edecektir.


* Fotoğraf Teslimi Bitiş Tarihi: 27 Nisan 2022 saat 12.00’da. belirlenen saat dışında
fotoğraf teslim alınmayacaktır.


* Jüri Toplanma Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba saat 13.00


* Sonuç Açıklama Tarihi: 27 Nisan 2022 saat 20.00’de Van İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Web sayfaları ve sosyal medya hesaplarında
paylaşılacaktır.


* Ödül Töreni: 28 Nisan 2022 tarihinde Saat 13.00’da yapılacak “Akdamar Badem Çiçeği
Festivali” açılış programında ödül töreni de düzenlenecektir.


7- FOTOĞRAF KABULÜ


1- Fotoğraflar “Rumuz” kullanılarak teslim edilecekti. Birden fazla fotoğraf ile
katılacak olan yarışmacılar her fotoğraf için rumuz-numara (örnek: abcd-1, abcd-2,
abcd-3, abcd-4, abcd-5) kullanacaktır.


2- Katılımcılar, fotoğraflarını 27 Nisan 2022 Çarşamba günü en geç saat 12.00’da
Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde (Cumhuriyet Caddesi No:75) kurulacak
olan “Fotoğraf Teslim Alma Masası”ndaki ilgili personele teslim edecektir.


8- SEÇİCİ KURUL (isme göre alfabetik sırayla)


* Ali İhsan ÖZTÜRK (Fotoğraf Sanatçısı)
* Murat CACİM (Fotoğraf Sanatçısı)
* Musa TALAŞLI (Fotoğraf Sanatçısı)

9- ÖDÜLLER:


Genel Doğa


Birincilik : 3.000 TL
İkincilik : 2.000 TL
Üçüncülük : 1.000 TL

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


10- KATKIDA BULUNANLAR


Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü


11- İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI


Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sk. No: 5 İpekyolu / VAN
Telefon: 444 4465
Van İl kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi No:72 İpekyolu/ Van
Telefon: 04322801700


Yarışma Sekretaryası:


Mesut GÜL Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tel:05452240626
Davut TATLI Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tel: 05059874176
Hamdi GÖLER Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tel: 05322539057

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık