Van’da Uzun Süre Tartışmalara Neden Olan O Arsa Satışa Çıkarıldı!

Van’da Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Şerefiye Mahallesi Ada 327,Parsel 21’de kayıtlı 942.34 m²'lik taşınmazı ihale ile satışa çıkardı.

Mülkiyeti Van YİKOB'a ait 942 m² gayrimenkul satılıktır

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, İlimiz İlçesi İlçesi Şerefiye Mahallesi Ada 327,Parsel 21’de kayıtlı 942.34 m²'lik taşınmaz 2886 Sayılı yasanın 37.’nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacaktır.

Taşınmaz KDV hariç 93.200.000,00 TL muhammen bedel, 2.796,000 TL  geçici teminat miktarı olarak belirlenmiştir.


Taşınmazımızın satışı 19.09.2022 Pazartesi günü saat 10 : 00’da  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif   Usulü ile  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden alınabilir.


İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

*Kanuni ikametgah sahibi olmak.

*Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

*Tüzel kişiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi.

*Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi.

*İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

*Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin % 3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı yasaya göre aranacaktır.

*Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi ) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

*Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

*Şartname bedeli ve ekleri 500,00 TL ücret mukabilinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına Halk Bankası AŞ. Van Merkez Şubesi TR40 0001 2009 3390 0005 0001 76 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır. *Şartname İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob görülebilir.

*2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

*İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur.     

İlan Detayı İçin TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık