Van Büyükşehir Seyir Terası işletmesini kiraya verecek

Van Büyükşehir Belediyesi Toprakkale'de yapılan seyir terası restoran işletmesini ihale yolu ile kira verecek. İşte ihale detayları...

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toprakkale Seyir Terası Restoranı kiraya verileceği açıklandı. İşte ihale şartları ve kiralama bedeli…

Van Büyükşehir Belediye Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; “Van Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki yapımı Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan, İlimiz Tuşba İlçesi, Akköprü Mahallesi, Toprakkale Seyir Terasında Resturant, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 10 Yıl (120 ay) kiraya verilmesidir.”

İŞTE KİRALAMA BEDELİ

1 aylık muhammen bedel: 42.000,00 TL +KDV

1 yıllık muhammen bedel: 504.000,00 TL +KDV

10 yıllık muhammen bedel: 5.040.000,00 TL+KDV

10 yıllık %3 geçici teminat bedeli: 151.200,00 TL

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhale 08 Mart 2024 saat: 10.00’da İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. kat Encümen toplantı salonunda ve Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

*Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
*Kayıtlı olduğu Oda’dan, Oda Kayıt Belgesi, Restorant işinde faaliyet gösterdiğine dair bağlı olduğu oda’dan alınmış ihale tarihinden itibaren geriye doğru en az 3 yıl faaliyet gösterdiğine dair faaliyet belgesi sunulacaktır.  (Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az birinin bu şartı sağlaması yeterli kabul edilecektir.)
 *İmza Beyanı (Noter onaylı) - Tüzel kişiliği temsilen, temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü,        

                                                                                                                                
 *Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL- Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
   Adli Sicil Arşiv Kayıt Belgesi (Son 1ay-30 gün içerisinde almış olmalı)
*Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
*Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok belgesi.(Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak)
*Ekap sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,*Vekaleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)*İsteklilerin sermayelerinin en az 1.000.000,00.-TL (Birmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir.

*İsteklilerin son üç yıla ait cirolarının toplamda en az 7.000.000,00-TL (Yedimilyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesi, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir.)*İsteklinin vergi dairesine kayıtlı toplamda en az 1 lokasyonda/şubede restoran işletmeciliği yaptığına dair belge (Kira Kontratı veya Ruhsat),*Maliye Bakanlığından mükellefiyet durumunu gösterir 56.10.08 nace kodlu Restorant işletme belgesi, istenilen belgeler ihale tarihinden itibaren geriye doğru en az 3 yıl faaliyet gösterdiğine dair faaliyet belgesi sunulacaktır.*Resmi yetkilendirilmiş ilgili kurumlardan alınmış; Usta Aşçılık Belgesi, Gastronomi Belgesi, Hijyen Belgesini ibraz etmek zorundadır.        

Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

Geçici Teminat Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesabına nakden yatırılması.

İstenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 08.03.2024 tarih ve saat 10.00’e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

Toprakkale Seyir Terasi Nin Tamamlanma Heyecani 2

Kaynak: Van Olay