Van Büyükşehir Belediyesinden Sınav Sonuç Duyurusu!

Van Büyükşehir Belediyesince yapılan, 15.05.2024-17.05.2024 tarihleri arasındaki sınav sonuç ilan duyurusu...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin,

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Kapsamında 15.05.2024-17.05.2024 tarihleri arasında Yapılan Sınav Sonuç İlanı

DUYURU

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların Üçüncü Bölümünün Geçici 24 üncü Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı alt başlıklı 39. Maddesinde;

1)Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir.

Uygulanacak sınav yöntemi idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenir.

Beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esastır.

Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi mümkündür.

(2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. 

(3) Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilir.

Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilir ve tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şarttır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilir.

(4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın işçi statüsüne geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

(5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

(6) Sınavlarda sorulacak sorular, valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular içerisinden seçilir.“ denilmektedir.

Bu kapsamda 15.05.2024-17.05.2024 tarihleri arasında yapılan sözlü mülakat sınav sonucu aşağıdaki listede yayımlanmış olup, sınava katılmayanlar listede yayımlanmamıştır. 

İTİRAZ SÜRESİ: İlana itirazlar ilan tarihinden itibaren 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar evrak kayıt tarih ve sayısı alınarak gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak ve şahsen ya da avukatı aracılığıyla yapılacaktır.

İTİRAZ YERİ: Van Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Kayıt birimine yapılacaktır. 

 İlanen duyurulur. 

Van Büyükşehir Mülakat Sınav Duyurusu Sonuçları 1

Van Büyükşehir Mülakat Sınav Duyurusu Sonuçları 2

Van Büyükşehir Mülakat Sınav Duyurusu Sonuçları 3

Van Büyükşehir Mülakat Sınav Duyurusu Sonuçları 4

Van Büyükşehir Mülakat Sınav Duyurusu Sonuçları 5

Editör: Nihat Işık