Tuşba Belediyesi Uygun Fiyata 27 Konut Satıyor!

Van’ın Tuşba Belediyesi, yüzde 50’si peşin olmak üzere 12 ay taksitle konut satıyor. 23 konutun yerleri ve fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde…

Van’da ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir kampanya daha başladı.

Tuşba Belediyesince yapılan duyuruda belediye mülkiyetinde olan 23 konut satışa çıkarıldı.

Kat irtifaklı daireler, peşin ödeme veya yüzde 50 peşin geriye kalan ödeme vade farkı (yasal faiz) uygulanarak 12 ay taksit ile satışı yapılacak. İşte konut fiyatları ve şartlar…

KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Tuşba Belediyesinin ilan.gov.tr üzerinden verdiği ilanda, Abdurrahman Gazi Mahallesi 4161 ada 8 parsel üzerindeki C ve D Blok’ta bulunan 23 daire ‘Kapalı Zarf’ usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla satışa konuldu.  

1 milyon 900 bin ile 2 milyon 700 bin arasındaki fiyatlarla satışa çıkarılan konutlar peşin ödeme veya yüzde 50 peşin geriye kalanı ise 12 ay taksit olacak şekilde satışa sunulacak.

İHALE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Konut ihalesi, 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 09.30’da başlayacak olup Tuşba Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen salonunda yapılacak.

İHALEYE NASIL BAŞVURULUR?

Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 100 TL ücret yatıran herkes 23 konutun satış ihalesine başvurabilir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

Tüzel kişi olması halinde:

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı (E-Devleten çıkarılabilir )

b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge (E-Devleten çıkarılabilir)

c) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

d) İmza Sirküleri ( Noter onaylı )

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için Talip oldukları dairenin %3 'ün tutarı kadar geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) Ödeme koşulları Teknik Şartnamede belirtilmiştir

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

ı) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i) Yer Görme Belgesi ( İdareden alınacak )

j) Şartname Alındı Makbuzu (Aslı) ( İdareden alınacak )

k) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (İmzalı) ( İdareden alınacak )

l) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan  ( İdareden alınacak )

m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı ( İdareden alınacak )

n) Yabancı uyruklu olması halinde 2644 sayılı yasaya göre mülk edinmesinde engel veya kısıtlı olmadığına dair beyanname

Gerçek kişi olması halinde:

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı ( E-Devleten çıkarılabilir)

b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge( E-Devleten çıkarılabilir )

c) Noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

d) Kimlik fotokopisi

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için Talip oldukları dairenin %3 'ün tutarı kadar geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) Ödeme koşulları Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Yer Görme Belgesi ( İdareden alınacak )

ı) Şartname Alındı Makbuzu (Aslı) (İdareden alınacak )

i) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (İmzalı) (İdareden alınacak )

j) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır).

k) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan ( İdareden alınacak )

l) Yabancı uyruklu olması halinde 2644 sayılı yasaya göre mülk edinmesinde engel veya kısıtlı olmadığına dair beyanname

m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak )

Vekaletten katılımlarda ek olarak;

  • Noter Tasdikli Vekâletnamenin (Aslı)
  • Vekilin Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi)
  • Vekilin Noter Onaylı İmza Sirküsü veya İmza Beyannamesi

İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç  08/02/2024 tarihindeki ihale için 07/02/2024  Çarşamba günü saat 16:30 a kadar, Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Erciş bulvarı Caddesi, No:35 Tuşba/VAN adresindeki,

Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

İŞTE KONUT BİLGİLERİ

Van Tuşba Belediyesi Konut Satışı 2

Van Tuşba Belediyesi Konut Satışı 3

KONUT FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Van Olay