Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 47 Yurt Yönetim Personeli Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) 8 bin personel alımı kapsamında, kadın ve erkek adaylar arasından olmak üzere 47 Yurt Yönetim Personeli alımı yapacak.

İŞTE İLANIN DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 8.000 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin  (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak. 

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 21/02/2024-11/03/2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)       e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.  Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.

f) “Şoför” ünvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Sürücü belgesini sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

h) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır. c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA: 

A- Yerleştirme: 

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir. 

B- Atama 

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır. 

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

IV- DİĞER HUSUSLAR: 

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

b) Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.  c) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez.

Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI (KADIN/ERKEK)

YURT YÖNETİM PERSONELİNİN GÖREVLERİ

*Bu pozisyona atanacak personel yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar.

*Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür.

*Gerektiğinde acil sağlık hizmetleri ile adli vakalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

*Kurum ve kuruluşlardan gelen tertip ve nakiller (çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli gibi) sırasında koordineyi sağlamak.

*Mesai saatleri içerisinde Kuruluşta güvenlik tedbirlerini (yangın, sabotaj, tabii afet, iç emniyet) ve bunlarla ilgili personelin görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmek,

*Kuruluşa yönelik işleyişin (eğitim, sağlık takibi, temizlik, sosyal faaliyet vb.) düzenli yürütülmesinin takibini yapmak.

*Görülen aksaklıkları giderici önlemleri almak, aksayan yönleri görev defterine kaydetmek vb. işleri yapar.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler), Psikoloji, Sosyoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri), Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Aile ve Tüketici Bilimleri (Ev Ekonomisi, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi, Ev İş ve Ev Ekonomisi) bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Yukarıda özetle belirtilen görevleri yapar.

İL İL KONTENJANLAR

ADANA ADANA SEYHAN HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA DEMETEVLER FATMA ÜÇER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA KIZILCAHAMAM HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
BİLECİK BİLECİK BOZÜYÜK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
BOLU BOLU ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
BURDUR BURDUR HİLMİ-HAFİZE EVİN HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
DENİZLİ DENİZLİ ÇİVRİL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)


ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR HACI SÜLEYMAN ÇAKIR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
İSTANBUL İSTANBUL ZEYTİNBURNU SEMİHA ŞAKİR HUZUREVİ Kontenjan (1)
İSTANBUL İSTANBUL BAHÇELİEVLER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
İZMİR İZMİR BUCA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
NİĞDE NİĞDE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
RİZE RİZE MÜYESSER KART HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (2)
SAMSUN SAMSUN 19 MAYIS ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
SAMSUN SAMSUN ÇARŞAMBA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
TOKAT TOKAT ZİLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ZONGULDAK ZONGULDAK ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (ERKEK) Kontenjan (1)

22 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI (KADIN)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler), Psikoloji, Sosyoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri), Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Aile ve Tüketici Bilimleri (Ev Ekonomisi, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi, Ev İş ve Ev Ekonomisi) bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç)Yukarıda özetle belirtilen görevleri yapar.

İL İL KONTENJANLAR

ANTALYA ANTALYA 2.KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1)
ANTALYA ANTALYA AKDENİZ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
BİNGÖL BİNGÖL İLLER BANKASI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (2)
BURDUR BURDUR ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
ÇANKIRI ÇANKIRI KORGUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
DENİZLİ DENİZLİ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
ERZURUM ERZURUM NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ERZURUM ERZURUM ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
İSTANBUL İSTANBUL 2. KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1)


İZMİR İZMİR BUCA ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
KIRIKKALE KIRIKKALE ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (2)
MALATYA MALATYA MİAD ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (2)
MUŞ MUŞ LALESİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (2)
ORDU ORDU KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA ADİL BUCAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
TOKAT TOKAT NİKSAR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)

6 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI (ERKEK)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler), Psikoloji, Sosyoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri), Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Aile ve Tüketici Bilimleri (Ev Ekonomisi, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi, Ev İş ve Ev Ekonomisi) bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Yukarıda özetle belirtilen görevleri yapar.

İL İL KONTENJANLAR

AMASYA AMASYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
BURSA BURSA DOKTOR RÜŞTÜ BURLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
GAZİANTEP GAZİANTEP ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MUŞ MUŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (2)

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık