Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 65 Hemşire Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) 8 bin personel alımı kapsamında, kadın ve erkek adaylar arasından olmak üzere 65 Hemşire alımı yapacak.

İŞTE İLANIN DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 8.000 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin  (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak. 

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 21/02/2024-11/03/2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)       e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.  Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.

f) “Şoför” ünvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Sürücü belgesini sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

h) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır. c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA: 

A- Yerleştirme: 

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir. 

B- Atama 

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır. 

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

IV- DİĞER HUSUSLAR: 

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

b) Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.  c) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez.

Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

49 HEMŞİRE ALIMI (KADIN)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Hemşirelik (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

İL KONTENJANLARI

ADANA ADANA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ADANA ADANA MEHMET ŞÜKRÜ TÜLAY ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA ATATÜRK ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA SARAY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA SİNCAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA SARAY ENGELSİZ YAŞAM BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (2)
ANTALYA ANTALYA AKDENİZ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
ANTALYA ANTALYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ANTALYA ANTALYA FALEZ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
AYDIN AYDIN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
AYDIN AYDIN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
AYDIN AYDIN HORSUNLU HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)


BALIKESİR BALIKESİR ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
BALIKESİR BALIKESİR BANDIRMA HİCRİ ERCİLİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
BOLU BOLU ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
BURSA BURSA HASAN ÖZTİMUR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
BURSA BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ FATMA GÖZTEPE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ÇANKIRI ÇANKIRI KORGUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
DENİZLİ DENİZLİ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
DENİZLİ DENİZLİ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
DİYARBAKIR DİYARBAKIR DİCLE ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
EDİRNE EDİRNE MELEHAT HULUSİ DATENİN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
EDİRNE EDİRNE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ERZURUM ERZURUM NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR HALİS TOPRAK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR HACI SÜLEYMAN ÇAKIR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
HATAY HATAY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
HATAY HATAY ENGELSİZ YAŞAM BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (1)
İZMİR İZMİR ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (2)


KARS KARS HALİME ARSLAN YILDIZ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
KIRIKKALE KIRIKKALE ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
KIRIKKALE KIRIKKALE ENGELSİZ YAŞAM BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (1)
KIRŞEHİR KIRŞEHİR FATMA BACI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MALATYA MALATYA MİAD ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MANİSA MANİSA ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
MERSİN MERSİN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MUŞ MUŞ ENGELSİZ YAŞAM BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (1)
ORDU ORDU AHMET CEMAL MADEN HUZUREVİ Kontenjan (1)
OSMANİYE OSMANİYE YÜKSEL ÖZDEN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
SAKARYA SAKARYA ARİFİYE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
SİNOP SİNOP ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA ADİL BUCAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
TOKAT TOKAT HUZUREVİ Kontenjan (1)
TOKAT TOKAT ZİLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ZONGULDAK ZONGULDAK KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)

10 HEMŞİRE ALIMI (KADIN/ERKEK)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Hemşirelik (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

İL KONTENJANLARI

ANKARA ANKARA BAĞLUM ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA SÜLEYMAN DEMİREL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
BURDUR BURDUR HİLMİ-HAFİZE EVİN HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
DÜZCE DÜZCE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ISPARTA ISPARTA ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
KONYA KONYA MELİHA ERCAN HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
MERSİN MERSİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1)
MUĞLA MUĞLA BELEDİYESİ ABİDE H.N.ÖNCÜER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
RİZE RİZE MÜYESSER KART HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ZONGULDAK ZONGULDAK ÇAYCUMA 7-12 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)

6 HEMŞİRE ALIMI (ERKEK)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Hemşirelik (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

İL KONTENJANLARI

ANKARA ANKARA SARAY ENGELSİZ YAŞAM BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (2)
ANTALYA ANTALYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MUĞLA MUĞLA FETHİYE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MUŞ MUŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
SİİRT SİİRT ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)

İL İL KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık