Van Valiliği Arsa Satıyor

Van Valiliği, mülkiyeti Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'a ait arsa satışa çıkarıyor. İşte arsa fiyatları ve yerleri…

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van Edremit İlçesi Eskicami Mahallesi Ada 668, Parsel 1’de kayıtlı 7.932,94 m²'lik taşınmaz ile Van İli Edremit İlçesi Eskicami Mahallesi Ada 669, Parsel 1’de kayıtlı 19.313,50 m²'lik 2886 Sayılı yasanın 37.’nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacaktır.

 1. Van İli Edremit İlçesi Eskicami Mahallesi Ada 668, Parsel 1’de kayıtlı 7.932,94 m²'lik taşınmazın Muhammen bedeli: 5.900.000 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç)

a.1   Geçici teminat miktarı 177.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

b.   Van İli Edremit İlçesi Eskicami Mahallesi Ada 669, Parsel 1’de kayıtlı 19.313,50 m²'lik taşınmazın Muhammen bedeli   

      14.400.000,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç)

b.1 Geçici teminat miktarı 432.000,00 TL olarak belirlenmiştir.  

 Ada 668, Parsel 1’de kayıtlı taşınmazı satışı 15.03.2024 Cuma günü saat 10: 00’da

Ada 669, Parsel 1’de kayıtlı taşınmazın satışı 15.03.204 Cuma Günün saat 11:00’ de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif   Usulü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
 3. Tüzel kişiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi.
 4. Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi.
 5. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 6. Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı yasaya göre aranacaktır.
 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 8. İhale kararının tebliğinden itibaren ihale bedelleri on beş (15) gün içinde peşin olarak YİKOB hesaplarına ödeme yapılır.
 9. Satış bedeli üzerinden yasal oranda KDV, sözleşme ve karar pulu damga vergisi ve tapudan kaynaklı bütün vergi ve harçlar vb. giderler alıcıya aittir.
 10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.
 11. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık