Van Büyükşehir Kocaeli Parkı Sosyal Tesisi Kafeteryası İçin İhale Duyurusu

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait olan kullanım hakkı BELVAN Ulaşım San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Van İli Edremit İlçesi Kocaeli Parkı İçerisinde bulunan Sosyal Tesislerinden 2206,805 m2 arsa üzerinde zemin katı 580 m2 + 60m2 toplamda 640m2 alanlı zemin + teras katlı betonarme + çelik kafe alanı ve 41m2 nargile alanı ile Kafeterya binası Ve Alanın; 06/09/2021 tarih ve saat:14:30’da Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Kat:2 Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 45 aylığına kiraya verilecektir.

Kafeterya binası ve Alanın işletilme hakkı muhammen bedeli ilk yıl için aylık KDV hariç: 19.500,00 ₺ x 45 Ay = 877.500,00 ₺ (SekizyüzyetmişyedibinbeşyüzTürkLirası) olup, 45 aylık geçici teminat bedeli   %3 (YüzdeÜç) 26.325,00 ₺ (YirmialtıbinüçyüzyirmibeşTürkLirası)’ dir. Geçici Teminat Tedavüldeki Türk parası olarak, BELVAN Ulaşım San. Ve Tic. Ltd. Şti. Halk Bankası Van Şubesi TR53 0001 2009 3390 0010 2613 19 numaralı hesabına nakden de yatırabilecektir. Geçici Teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Yüklenici'ye iade edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda yazılı bulunan belgelerin aslını veya noter onaylı veya aslı idarece görülmüştür şeklinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

A) Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 


1. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi ( e-devletten alınan belgeler de geçerli olacaktır.) 
2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3. İhaleye katılan gerçek kişini noter tasdikli imza beyannamesi.
4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
B) Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 
1. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları teşvik eden belgeler 
3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 
4. İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi 
5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 


C) Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin Temin Edilecek Diğer Belgeler İhaleye katılım sağlayacak gerçek veya tüzel kişiler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte aşağıda verilen belgeleri de temin edeceklerdir. 


1. Gerçek veya Tüzel Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairesi’ne kesinleşmiş borcu olmadığına dair ihale tarihi itibari ile alınmış belgeler. 
2. Gerçek veya Tüzel Kişinin Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 
3. Gerçek veya Tüzel Kişinin iştiraki olduğumuz Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur yazısı.
4. Gerçek veya Tüzel Kişinin İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge (internet çıktısı ile belgelenebilir) 
5. İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak) 
6. Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanının BELVAN Ulaşım San. ve Tic. Ltd. Şti.’den satın alındığına dair onaylı belge (dekont veya makbuz) 


D) Ortak Girişim olması halinde; 


1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre A) veya B) bendindeki belgeler ile C) bendinde belirtilen belgeler.
2. Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
3. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 5.3.İhale komisyonu (BELVAN Ulaşım San. ve Tic. Ltd. Şti.) gerekçesini karar içerisinde belirtmek. 


E) İsteklilerde Aranacak Deneyim;


1. Kafe veya Kafeterya işinde faaliyet gösterdiğine dair bağlı olduğu oda kayıt belgesi. 
2. Kafe veya kafeterya işletme işinde ihale tarihinden itibaren geriye doğru en az 2 yıl faaliyet göstermiş olmak.


İhale Açık teklif usulü ile yapılacaktır.

1.Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
2.Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
3.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
4.İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.
5.Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
6.İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.
7.İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.
8.Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.   
9.Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 2886 sayılı Kanunun 41 inci maddeye göre karara bağlanır.

Tüm isteklilere ve kamuoyunun bilgisine saygı ile arz olunur.

İhale Dokümanının Alınacağı Adres: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sk. No: 5 Van Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Kat:2 İç Kapı No: 348
     

Editör: Nihat Işık