Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde bulunan yaklaşık 350 milyon TL’lik 41 taşınmazı satışa çıkardı.

İhaleye başvuru şartları açıklandı.

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında olan Edremit’in Eskicami ve Yenicami Mahallelerinde bulunan konut ve ticari arsanın Kapalı Teklif usulü ihale ile satışı gerçekleştirilecek.

350 milyon TL’den fazla değere sahip 24 konut ile 17 ticari arsanın ihalesi 21 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak. 

İŞTE KONUT VE TİCARİ ARSALARA İLİŞKİN BİLGİLER:

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Gerçek Kişiler İçin;

*Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

*İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

*Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

*Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

*Yer görme belgesi,

*Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

*Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

*İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.    

Tüzel Kişiler için;

*Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

*Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

*Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”

*Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

*Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü,

*Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

*Yer görme belgesi,

*Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

*Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü, İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

Kaynak: Van Olay

Editör: Nihat Işık