İşte Okullarda Yapılan Köklü Değişikliklere İlişkin Önemli Satır Başları!

Milli Eğitim Okullarda Açık Liseye Geçme, Devamsızlık ve Sınıf Geçme ..vb Konularında Köklü Değişiklikler Yaptı!

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nde Yapılan Değişikliğe İlişkin Satır Başları...

Millî Eğitim Bakanlığ tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişikliklerle öğrencilerin sene sonu başarıları ve devamsızlık durumlarıyla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Peki bu değişiklikler neleri kapsıyor?

İşte detaylar...

Millî Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına ilişkin yönetmelikte bazı değişiklikler yaptı. Değişiklikler, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Sınıf geçme ile ilgili değişiklikler

Yapılan değişikliklerden en önemlisi sınıf geçme ile ilgili.

Daha önce öğrenci, sene sonu ortalamasına bakılmaksızın en fazla 3 dersten sorumlu geçebiliyordu.

Yeni uygulamada ise ders ortalaması 50 olmak kaydıyla en fazla 3 dersten sorumlu olarak geçebilecek. Bu uygulama, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9'uncu sınıflar için uygulanacak. Diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

Değişiklikler kapsamında, sınıf geçme ile ilgili bir başka değişiklik de öğrencilerin en fazla 1 dersten doğrudan sınıf geçebilecek olması. Daha önce öğrenciler, yıl sonu başarı ortalaması 50 ve üzeri olması durumunda başarısız olduğu ders sayısına bakılmaksızın doğrudan sınıf geçebiliyordu.

Devamsızlık ile ilgili değişiklikler

Yapılan değişikliklerden bir diğeri de devamsızlık ile ilgili. Daha önce 10 gün özürsüz toplam 30 gün devamsızlık yapan öğrenci sınıf tekrarına kalıyordu.

Yeni uygulamada ise bu süre 10 gün özürsüz toplam 40 gün olarak değiştirildi.

Değişiklikler kapsamında, özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler, devamsızlık gün sayısınca her bir gün için bir saat sosyal sorumluluk programına katılacaklar. Sosyal sorumluluk, öğrencilerin okul içi veya okul dışı ortamlarda yapacakları kendilerini geliştirici, topluma katkı sağlayıcı, erdemli bir nesil yetiştirmeye yönelik gönüllü faaliyetlerdir.

Ayrıca, art arda 2 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisi okula davet edilerek veliyle görüşülecek. Aynı zamanda "önleme müdahale ve yönlendirme komisyonları" kurularak öğrencilerin devamsızlık ve başarı durumları yakından takip edilecek.

Açık liseye geçişler zorlaştırıldı

Yönetmelik ile millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

Diğer değişiklikler

Yapılan diğer değişikliklerden bazıları şunlardır:

Sınavlar, her alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılacak.

Sınavlar, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak.

Spor liselerinde özellikle takım sporlarının oluşturulması düzenlemesinde bazı branşlarda kız öğrencilerin de takım kurma sayısına ulaşabilmeleri amacıyla kontenjan belirleme sürecinde kız ve erkek kontenjanlarının ayrı ayrı belirlenebilmesine yönelik de düzenleme yapılmıştır.

Okul zümre toplantılarında derslerin daha verimli işlenebilmesi için öğretim materyali okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması, sınav sonunda yapılan sınav analizlerine göre tespit edilen konu ve kazanım eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların planlaması yapılacak.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre ilgili Kanun kapsamında velinin açık rızası olmadan bilgileri e-Okul'a İşlenemeyecek.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kuruldu.

DEVAMSIZLIK

Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.

Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapacak.

Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

Öğrencilerin okula aidiyetlerinin artırılması ve okula devamın sağlanması amaçlanarak özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için ön görülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Yatarak tedaviyi gerektiren hallerde sağlık kurumlarınca verilen raporların süresi, mevcut devamsızlık toplamı olan süreyi aşan durumlar için de yeni hüküm getirildi.

Buna göre, bu gibi durumlarda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yatarak tedavi gerektiren durumlarda öğrencilerin devamsızlık sürelerinin kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerde olduğu gibi devamsızlık süresi 60 gün olacak.

Açık liseye geçişler zorlaştırıldı

Yönetmelik ile millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

50 başarı puanı sınıf geçmek için yeterli olmayacak

Yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde bir dizi düzenleme daha yapıldı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak.

Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

e-Okul sisteminde sorumluluk sınavlarına katılması gereken öğrencilerin bilgileri esas alınarak yapılan planlamalarda okuldan mezun olamayarak beklemeli durumdaki 12'nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı hâlde okula devam etmeyen öğrencilerin, sorumluluk sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne bildirimde bulunmaları hâlinde sorumluluk sınavı planına dâhil edilecek.

Mesleki eğitim merkezinde sınıf tekrarı ve öğrenim hakkına ilişkin düzenleme yapıldı ve mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 11'inci sınıfta kalfalık belgesini almadan 12'nci sınıftaki ustalık eğitimine geçmemelerini temin etmek için düzenleme yapıldı.

Açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan,

yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan

Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilecekler.

Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilecek,

rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilecek. Toplam kredi itibarıyla ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılacak. Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmayacak.

Cep telefonu kullanımı

Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirleri alınacak.

Editör: Nihat Işık