TÜİK Çeşitli Branşlarda 55 Personel Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 55 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alım yapılacak pozisyonlar, anketör, destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen kadrolarından oluşuyor.

Başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Alınacak Personel Dağılımı

*Anketör: 28 kişi

*Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): 22 kişi

*Teknisyen: 5 kişi

Başvuru şartları, KPSS puanına göre belirlenecek olup, her pozisyon için belirlenen asgari puanlar esas alınacaktır.

Anketör pozisyonuna başvuracak adayların, KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları ve en yüksek puandan başlanarak sıralamaya girmeleri gerekmektedir.

Destek personeli ve teknisyen pozisyonları için ise KPSS P94 puan türünden sırasıyla en az 55 ve 60 puan alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları ve Detayları

Genel Şartlar:

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

*Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

*İlan edilen pozisyon için gerekli nitelikleri taşıyor olmak

*2022 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak

Özel Şartlar:

*Anketör pozisyonu için: Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak, KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almak ve 30 yaşını doldurmamış olmak

*Destek personeli (temizlik görevlisi) için: Ortaöğretim mezunu olmak, KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

*Teknisyen pozisyonu için: İlgili mesleki ve teknik liselerden mezun olmak, KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

İŞTE İLAN DETAYLARI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın;

Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2022 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sırasına konulmak suretiyle, her bir birim için boş bulunan pozisyonun 4 (dört) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde 28 (yirmi sekiz) Anketör,

Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, 2022 KPSS (B grubu) KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde 22 (yirmi iki) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ile 5 (beş) Teknisyen toplam 55 (elli beş) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Tüik Pesonel Alimi

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak,

c. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

d. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSS P3 ve ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

e. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

g. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

ANKETÖR

a. Son başvuru tarihi itibarıyla yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans bölümlerinin; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyonun 4 katı aday arasına girmek,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Tercihen Mesleki Yeterlilik Kurumundan Anketörlük belgesi almış olmak,

e. Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

a. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 55 (elli beş) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

e. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

TEKNİSYEN (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

TEKNİSYEN (İnşaat Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

TEKNİSYEN (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını, 24/06/2024 (09:00) - 08/07/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.

Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

İstenilen belgeler;

1) Diploma veya mezuniyet belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

2) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" yüklemeleri gerekmektedir. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3) KPSS Sonuç Belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. (Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

5) Anketör pozisyonuna müracaat edecek adayların Anketörlük Belgesi, (Varsa sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

6) Anketör pozisyonuna müracaat edecek adaylar için; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu beyan etmek, (Söz konusu belge atama esnasında talep edilecektir.)

7) Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-Devlet üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

KPSS puan sıralamasıyla alınacak Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve Teknisyen pozisyonu;

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asıl aday belirlenecektir. Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olan, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük olan) öncelik tanınacaktır.

Sözlü sınav ile alınacak Anketör pozisyonu;

Başvuruların incelenmesi sonucunda; KPSS (B grubu) KPSS P3 puanı esas alınarak en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle yapılacak sıralama neticesinde, her birim için ayrı ayrı olmak üzere alınacak sözleşmeli personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sözlü sınav yeri ve tarihi Kurumumuz www.tuik.gov.tr internet sayfasında ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntülenebilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların yerleştirme sonuçları ile yerleştirmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz www.tuik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecek olup, asıl ve yedek adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a. Pozisyon ünvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)

b. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade yeteneği, (10 puan)

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)

Konularında değerlendirilecek ve komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Sözlü sınavdan en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir.

Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Başarılı olan adayların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.

Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

6. ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

1) Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

(Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin ataması yapılacaktır.)

2) Atama hakkı kazanan asıl adayların kendilerine bildirilen süre içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

7. AÇIKLAMALAR

1) Adaylar ilan edilen birim ve pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla birim ve pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.

Adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru belgelerine eklemesi zorunludur.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı,

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı,

Sözleşmeli Personel ve İşçi Müdürlüğü

Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 (312) 454 73 69 - 454 73 36 - 454 73 12 - 454 84 31

Kamuoyuna duyurulur.

5087/1-1

Editör: Nihat Işık