Orman Genel Müdürlüğü 1128 Personel Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 1128 Orman Muhafaza memuru alınacak. Personel alımına dair resmi duyuru, Resmi Gazete’nin 5 Ocak 2023 tarihli sayısında yer aldı.

Yayımlanan duyuruda, “Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde,

EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır.” denilirken, başvuru işlemlerinin 26 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşeceği aktarılıyor.

OGM 1128 ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIM ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Başvuru işlemlerine ilişkin yapılan resmi açıklamada, “Adaylar 26/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 06/02/2023 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.” deniliyor.

Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir.

Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur.

Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ


2022 yılı KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.


Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir illerinde kurulması planlanan Sınav Merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 01/03/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur.


Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI


Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.


1- Sözlü sınav konuları;


a) Genel kültürü, 10 puan


2- Uygulamalı sınav konuları;


a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan


b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar,15 puan


c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 15 puan


ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama (TS 1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan


d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 20 puan


Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ


Adayların, 2022 – KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir.

Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir.

Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin ilan Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ


Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav neticesinde asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek1’de yer alan iller arasından tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve başarı puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.


Tercih işlemlerine ilişkin hususlar ile EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Genel Müdürlüğümüz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.


Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.


Yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.


Asil olarak başarılı olanlardan;


• Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen,


• Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyen,


• İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen,


• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlanan,


Adayların yerine, yedek olarak belirlenen listede yer alan adaylardan tercih alınmak suretiyle yerleştirmeleri yapılacak olup yedeklerin yerleştirilmesine ilişkin ilan Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır.

Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi yeni sınav yapılmaması halinde altı ay olup başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılmak suretiyle Hizmet Sözleşmesi imzalayan ve görevine başlayan personelin pozisyonunun sonradan herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda bu pozisyona yerleştirme yapılmayacaktır.


Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Orman Muhafaza Memuru Alımı Şehir Kontenjanları

Adana 10,

Adıyaman 8,

Afyonkarahisar 11,

Ağrı 3,

Amasya 2,

Bingöl 5,

Bitlis 7,

Bolu 5,

Burdur 20,

Eskişehir 47,

Gaziantep 2,

Giresun 10,

Gümüşhane 4,

Kütahya 51,

Malatya 7,

Manisa 33,

Antalya 50,

Ardahan 6,

Mardin 7,

Mersin 16,

Muğla 52,

Isparta 10,

İstanbul 37,

İzmir 46,

Ankara 17,

Artvin 18,

Aydın 30,

Balıkesir 49,

Bartın 4,

Batman 9,

Bayburt 2,

Bilecik 18,

Bursa 44,

Çanakkale 53,

Çankırı 10,

Çorum 4,

Denizli 25,

Diyarbakır 11,

Yalova 14,

Yozgat 17,

Zonguldak 2,

Edirne 14,

Erzincan 12,

Erzurum 2,

Hakkari 5,

Hatay 16,

Kahramanmaraş 5,

Karabük 1,

Karaman 5,

Kars 5,

Kastamonu 2,

Kayseri 7,

Kırklareli 24,

Kırşehir 2,

Kilis 2,

Kocaeli 28,

Konya 18,

Muş 4,

Ordu 19,

Rize 23,

Sakarya 50,

Samsun 13,

Siirt 6,

Sinop 6,

Sivas 30,

Şanlıurfa 4,

Şırnak 8,

Tekirdağ 12,

Tokat 3,

Trabzon 9,

Tunceli 7,

Uşak 5

Van 5

Olmak üzere toplam 73 şehirde alım yapılacak.

Diğer Güncel İş İlanları için TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık