Milli Saraylar İdaresi Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

Milli Saraylar İdaresi personel alımı duyurusu yayımlandı.

İlgili alım duyurusuna göre, Milli Saraylara koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular 23 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı sayfasından gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONUNDA 30 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER  


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere,

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre,

aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 30 adet boş bulunan Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.1.1.    Başvuru Özel Şartları

Unvanı             : Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Kadro Adedi     : 30
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü     : KPSS P3 + Sözlü SınavÖzel Şartları:    

1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 


2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, 


3- Son başvuru tarihi (02.06.2024) itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. 


4- Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,


5- Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü/mülakat sınavlarında başarısız olmamak.


6- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


7- Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak.2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:


2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,


2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.


2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.


2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.


2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).


2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.


2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.


2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


2.9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,

fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ


3.1. Başvurular 23 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp, 02 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.


3.2. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


3.3. Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan, sözlü sınava veya mülakata katılmayanlar ile başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


3.4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


3.5. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.

Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.


3.6. Son başvuru tarihi (02.06.2024) itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.


(Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartının ön ve arka yüzlerinin ikisinin birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)


3.7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.

Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra,


4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 


4.2. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgilendirme duyurusu www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır.

Adaylar, başvuru değerlendirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.


4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.


4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ


Giriş sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön eleme aşaması ile Başkanlığımızca yapılan sözlü sınav aşamalarından oluşur.

Sınava başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, alınacak personel sayısının 8 katı kadar aday (240 aday) sözlü sınavına çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip adayların tamamı sınava çağrılacaktır. 6. SÖZLÜ SINAV

6.1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 


6.2. Sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.


6.3. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.


6.4. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.7.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ


7.1. Adayların sözlü sınavdan almış oldukları puanları ile sınav başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.


7.2.  Adaylar, sınav sonuçlarına ve başarı puanlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 Beşiktaş-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.


7.3. İtirazların değerlendirilmesi sonrasında nihai başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilir.

Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla KPSS ve sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.8. ATAMA İŞLEMLERİ

8.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.


8.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 


8.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.


8.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


8.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir.9. DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru,

ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve Başkanlığımızın https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır.

Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. BİLGİ İÇİN:


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 Beşiktaş-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00


Kamuoyuna ilanen duyurulur

Editör: Nihat Işık