Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, Hazine ve Maliye Bakanlığına 400 personel alınacak. Başvurular bugün başlıyor. 

İlan Bilgileri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:


Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam “400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı” kadrosu için Tablo 1’de belirtilen yerlere atama yapılmak üzere defterdarlık uzman yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.


Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:


Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,
ç) Tablo 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.
III- SINAV BAŞVURUSU:


a) Başvurular, 04/03/2024 (09:00) – 15/03/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapılmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.


b) Adaylar, ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle Tablo 1’de yer alan sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.


c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


d) Adaylar; aşağıdaki linkte yer alan “Adaya Ait Diğer Bilgiler Formu”nu doldurarak pdf ya da jpeg formatında "Ek Dosya Bölümü"ne yükleyecektir.e) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.


f) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.


g) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.


ğ) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.IV- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:


Giriş sınavına başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre Tablo 1’de her il için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday, o il için yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.


Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.V- SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:


Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

1) Yazılı sınavın şekli, konuları ve değerlendirilmesi:
Giriş sınavının yazılı bölümü, Tablo 3’te belirtilen konu gruplarından test usulünde tek oturumda gerçekleştirilecektir.


 

Hazine Maliye Bakanlığı Personel Alimi 1
Yukarıda yer alan konu grupları yazılı sınavın genel çerçevesine ilişkin olup her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. Konu grupları eşit ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az 50 (elli) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.2) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma:
Yazılı sınav sonuçları, (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.


Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre Tablo 1’de her il için belirlenen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday, o il için yapılacak giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavının sözlü bölümüne çağrılacaktır.


Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.3) Sözlü sınavın konuları ve değerlendirilmesi:


Sözlü sınavda adaylar komisyon üyeleri tarafından;


a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir.

Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.
Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.4) Nihai değerlendirme:


Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.


Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.

Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.


Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.
Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.


VI- SINAV SONUCUNA İTİRAZ:


Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.VII- ATAMA VE ÇALIŞMA ŞARTI:


a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.


b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.


c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.


ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.


d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.


e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır.

Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.Ataması yapılarak göreve başlayan defterdarlık uzman yardımcılarının, giriş sınavından sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar hariç, atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. 

Mazeret halleriyle ilgili olarak Bakanlık personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.

Beş yıllık süreyi tamamlayanların iller arası naklen atamaları kadro, ihtiyaç durumu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.


VIII- MESLEĞE İLİŞKİN GENEL BİLGİ:


Defterdarlık uzman yardımcıları, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” kapsamında istihdam edilmekte olup, yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile diğer hususlar bakımından “Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine tabiidir. Defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu, Bakanlık taşra teşkilatının kariyer uzmanlık kadrosudur.


Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıl olup yetiştirilme döneminde uzman yardımcılarının; mevzuat ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerileri edinmesi, analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazanması, ekip çalışması, iletişim becerileri ile yabancı dil bilgisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli eğitim ve kurslardan yararlandırılabilir.


Uzman yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavında başarılı olanlar “Defterdarlık Uzmanı” kadrosuna atanır.


Defterdarlık uzmanları, Bakanlık personelinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliği hükümleri uyarınca genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla yapılacak görevde yükselme sınavlarına katılabilir.

Defterdarlık uzmanlarının bu sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde; muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü, personel müdürü, saymanlık müdür yardımcısı veya personel müdür yardımcısı gibi birçok ünvana atanabilme imkânı bulunmaktadır.


IX- DİĞER HUSUSLAR:


a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/geçici kimlik belgesi, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.


b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


c) Sınav süreciyle ilgili bilgilere; Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA adresinden, 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 nolu telefon ve 0 (312) 425 04 43 belgegeçer numaralarından ve [email protected] mail adresinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

Tablo 1: İL İL KONTENJANLAR

ADANA Kontenjan (4)
ADIYAMAN Kontenjan (6)
AFYONKARAHİSAR Kontenjan (8)
AĞRI Kontenjan (7)
AKSARAY Kontenjan (3)
AMASYA Kontenjan (2)
ANKARA Kontenjan (6)
ANTALYA Kontenjan (8)
ARDAHAN Kontenjan (4)
ARTVİN Kontenjan (7)
AYDIN Kontenjan (2)
BALIKESİR Kontenjan (3)
BARTIN Kontenjan (2)
BATMAN Kontenjan (2)
BAYBURT Kontenjan (4)
BİLECİK Kontenjan (4)
BİNGÖL Kontenjan (2)
BİTLİS Kontenjan (2)
BOLU Kontenjan (3)
BURDUR Kontenjan (3)
BURSA Kontenjan (4)


ÇANAKKALE Kontenjan (2)
ÇANKIRI Kontenjan (8)
ÇORUM Kontenjan (3)
DENİZLİ Kontenjan (3)
DİYARBAKIR Kontenjan (4)
DÜZCE Kontenjan (6)
EDİRNE Kontenjan (8)
ELAZIĞ Kontenjan (3)
ERZİNCAN Kontenjan (6)
ERZURUM Kontenjan (12)
ESKİŞEHİR Kontenjan (6)
GAZİANTEP Kontenjan (9)
GİRESUN Kontenjan (4)
GÜMÜŞHANE Kontenjan (5)
HAKKARİ Kontenjan (2)
HATAY Kontenjan (20)
IĞDIR Kontenjan (6)


ISPARTA Kontenjan (5)
İSTANBUL Kontenjan (18)
İZMİR Kontenjan (8)
KAHRAMANMARAŞ Kontenjan (12)
KARABÜK Kontenjan (2)
KARAMAN Kontenjan (3)
KARS Kontenjan (5)
KASTAMONU Kontenjan (5)
KAYSERİ Kontenjan (3)
KIRIKKALE Kontenjan (3)
KIRKLARELİ Kontenjan (4)
KIRŞEHİR Kontenjan (2)
KİLİS Kontenjan (8)
KOCAELİ Kontenjan (2)
KONYA Kontenjan (8)
KÜTAHYA Kontenjan (3)
MALATYA Kontenjan (14)
MANİSA Kontenjan (4)
MARDİN Kontenjan (3)
MERSİN Kontenjan (2)
MUĞLA Kontenjan (4)
MUŞ Kontenjan (4)
NEVŞEHİR Kontenjan (3)


NİĞDE Kontenjan (3)
ORDU Kontenjan (9)
OSMANİYE Kontenjan (2)
RİZE Kontenjan (2)
SAKARYA Kontenjan (6)
SAMSUN Kontenjan (6)
SİİRT Kontenjan (3)
SİNOP Kontenjan (3)
SİVAS Kontenjan (5)
ŞANLIURFA Kontenjan (7)
ŞIRNAK Kontenjan (5)
TEKİRDAĞ Kontenjan (3)
TOKAT Kontenjan (4)
TRABZON Kontenjan (3)
TUNCELİ Kontenjan (8)
UŞAK Kontenjan (2)
VAN Kontenjan (4)
YALOVA Kontenjan (3)
YOZGAT Kontenjan (2)
ZONGULDAK Kontenjan (2)

ADAYA AİT DİĞER BİLGİLER FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık