Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 819 İşçi Alacak

Başvuru Başlama Tarihi: 12.05.2023

Başvuru Bitiş Tarihi: 17.05.2023

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumumuz Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere

Noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenen adaylar Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava tabi tutularak 819 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 12.05.2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartlan taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet ( www.iskur.gov.trj aracılığıyla yapabilecektir.

ilanen duyurulur.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda halihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

-Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

-Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10} Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) İlan edilen kadrolara asil aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarım taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

12} İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 01/06/2023 tarihinde Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başatı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

16) Kura çekimi sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17) Kuruntumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

18) Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gereken şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Türkiye İş Kurumunun ilanına göre müracaatların 17 Mayıs’a kadar yapılması gerekiyor.

İşe alınacak sürekli işçiler, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

VAN İçin Toplam 36 İşçi Alınacak

Dozer Operatörü: 2 Kişi

Yükleyici Operatörü: 2 Kişi

Ekskavatör Operatörü: 2 Kişi

Vinç Operatörü: 1 Kişi

Ağır Vasıta Ustası: 6 Kişi

Kaporta Ustası: 1 Kişi

Oto Elektrik Ustası: 1 Kişi

Marangoz Ustası: 1 Kişi

Oto Boya Ustası: 1 Kişi

Ağır Vasıta Usta Yardımcısı: 3 Kişi

Oto Elektrik Usta Yardımcısı: 1 Kişi

Demir Kaynak Usta Yardımcısı: 1 Kişi

Bakımcı/Yağcı: 5 Kişi

Ağır Vasıta Şoförü: 2 Kişi

Topoğraf: 5 Kişi

Treyler Operatörü: 1 Kişi

Treyler Operatör Yardımcısı: 1 Kişi

17.BÖLGE (Van, Bitlis ve Muş için) İlan Edilecek Kadro Bilgileri ?

DSİ TÜRKİYE GENELİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ ?

DSİ TÜRKİYE GENELİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ ?

DSİ TÜRKİYE GENELİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ ?

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Ekskavatör (Kazıma ve Yükleme) Operatörü

*İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ekskavatör (paletli) iş makinası kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak.

*Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

*Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu
alabilecek durumda olmak.

*En Az İlköğretim Mezunu Olmak.

*Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

*İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)

*Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Operatör (Dozer Oparetörü)

*İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı dozer iş makinası
kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak.

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Operatör (Greyder Oparetörü)

*İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı greyder iş makinası kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak.


*"G (Greyder)" sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Operatör (Yükleyici Oparetörü)

*İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı loder iş makinası
kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak.
*"G (Yükleyici)" sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır

Vinç Operatörü

*İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mobil vinç iş makinası kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak.
*"G (Vinç)" sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 tarihinden sonra doğanlar)
 • İş yeri ilgili Sondaj Şantiyeleri olacaktır.

Treyler Operatörü

*İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış "CE" Sınfı Sürücü Belgesine veya bu belgeye
eşdeğer belgeye sahip olmak.

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 tarihinden sonra doğanlar)
 • Yurtiçi Yük - Eşya - Kargo Taşımacılığı Eğitim sertifikasına (SRC 4) sahip olmak.
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Motor Ustası

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • Lise ve Dengi Okul (Ortaöğretim) Mezunu Olmak - Otomotiv Elektromekaniği Bölümü
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.
  ***Motor Ustası Olarak çalıştırılacaktır.

Ağır Şasi Ustası

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • Lise ve Dengi Okul (Ortaöğretim) Mezunu Olmak - İş Makineleri Bölümü
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.
  ***Ağır Şasi Ustası Olarak çalıştırılacaktır.

Oto Boya Ustası

 • MEB'e bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan "Otomotiv Boya Dalı" ustalık belgesine sahip olmak veya Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin "Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı, Otomotiv Boya Dalı" mezunu olmak veyahut başvuranın sahip olduğu diplomanın istenilen diploma şartlarını kapsadığına dair ilgili kurum yazısına sahip olmak.
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.
  *** Oto Boya Ustası Olarak çalıştırılacaktır.

Sıhhi Tesisatçı

 • MEB'e bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan Sıhhi Tesisat ustalığıyla alakalı ustalık
  belgelerinden birine sahip olmak veya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi; (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Yapı Tesisat Sistemleri Dalı) mezunu olmak veyahut başvuranın sahip olduğu diplomanın istenilen diploma şartlarını kapsadığına dair ilgili kurum yazısına sahip olmak.
 • İlanın yayınlandığı tarih itibariyle en az 1 yıl sıhhi tesisat ile alakalı olarak çalıştığını belgelendiren bonservis alabilecek durumda olmak.
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.
  *** Sıhhi Tesisat Ustası olarak çalıştırılacaktır.

Teknisyen (Elektrik Teknisyeni)

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • Lise ve Dengi Okul (Ortaöğretim) Mezunu Olmak - Elektrik Tesisatları ve Pano Montürlüğü
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Şoför

*İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış "CE" Sınfı Sürücü Belgesine veya bu belgeye
eşdeğer belgeye sahip olmak.

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1976 tarihinden sonra doğanlar)
 • Yurtiçi Yük - Eşya - Kargo Taşımacılığı Eğitim sertifikasına (SRC 4) sahip olmak.
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Bakımcı Yağcı

*İlanın yayımlanmasından en az 6 ay önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ekskavatör (paletli), dozer, greyder veya loder (yükleyici) iş makinası yetki belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Ambar İşçisi

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Akaryakıtçı

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Laborant

 • En Az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu Olmak.
 • Kimyager, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü, Kimya Teknikeri (Teknoloji), Metarülji Malzeme Teknikeri, Polimer Teknolojisi, Geoteknik, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi bölümü, Kimya, Metarulji, Metal Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Yapı Ressamlığı, Metal Bölümü, İnşaat Teknik bölümlerinden mezun olmak.
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1981 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.
  *** Laborant olarak çalıştırılcaktıtır.

[ads1

Topoğraf

 • En Az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu Olmak.
 • Harita / Harita ve Kadastro, Harita ve Kadastro-Geomatik-Jeodezi ve Fotogrametri bölümlerinden mezun olmak.
  *B sınıfı Sürücü Belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.
  *Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Aşçı

 • Aşçılık ile alakalı MEB'e bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan ustalık belgesine sahip olmak veya Mesleki eğitim veren liselerin; Aşçılık, Mutfak, Turizm-Mutfak, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri, Yiyecek, İçecek Hizmetleri Dalından mezun olmak.
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az İlköğretim Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1981 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Aşçı Yardımcısı

 • En az İlköğretim mezunu olmak.
 • MEB'e bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan Aşçı Yardımcısı belgesine sahip olmak.
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1981 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

Bekçi

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.
 • En Az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu Olmak.
 • En Fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu Olmak.
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 tarihinden sonra doğanlar)
 • Çalışma yeri, ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.

NOT: ÖZEL ŞARTLAR ile ilgili bilgiler daha önceki ilanlardan alınmıştır. Yeni ilan ile ilgili bir bilgilendirme olursa paylaşılacaktır.

DİĞER İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık