Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli kadrolarda (Eğitim Görevlisi 20, Hizmetli Personel 47 ve Teknik Personel 30) 97 personel alımı yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan üç ayrı duyuruda;

1- Eğitim Görevlisi Alımı Duyurusu


Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde
münhal bulunan; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav
sonucuna göre kurum içi naklen “eğitim görevlisi” alınacaktır.


MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER
BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI BİRİM ADEDİ


Taşra Teşkilatı Din Hizmetleri
Sınıfı
Eğitim
Görevlisi
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri 10
Eğitim Merkezleri 10
TOPLAM 20


I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları
  taşımak,
 2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine
  göre çalışıyor olmak,
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b)
  bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.
  II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 6. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 15.09.2021-
  27.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden
  “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.
 7. Adaylar, dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezlerindeki eğitim görevlisi kadrolarından
  sadece birisi için sınava başvuru yapabileceklerdir.
 8. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 110 TL
  sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 9. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya
  banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 10. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS Programı üzerinden
  başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem
  tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
 11. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul
  edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 12. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate
  alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik
  bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında
  adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 13. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
  olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 14. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 15. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan,
  başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan
  çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi
  yapılmayacaktır.
 16. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  1
  EK
  III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
 17. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı
  sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.
 18. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
  “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
  IV. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
 19. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
 20. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
  ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için
  gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 21. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
  katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir
  sınav hakkı verilmeyecektir.
 22. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini
  (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 23. Yazılı Sınav Konuları;
  a) Kur’an-ı Kerim,
  b) Arapça,
  c) Tefsir,
  d) Hadis,
  e) Kelam,
  f) Fıkıh,
  g) İslam tarihi ve İslam ahlakı,
  h) Dinî ve meslekî genel kültür,
  i) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat.
 24. Sözlü Sınav Konuları;
  Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.
  a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
  b) Arapça (30 puan),
  c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
  d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).
 25. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın
  https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personelyeterlikleri web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din
  Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
  V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 26. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde
  duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde
  ulaştırılmayan ve “VII. DİĞER HUSUSLAR” başlığının 4’üncü maddesinde belirtilen
  şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 27. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.
  VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
 28. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70
  (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan
  adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
  2
  EK
 29. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas
  alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda
  sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce
  olana sıralamada öncelik verilecektir.
 30. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak
  sıralanacaktır.
 31. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.
  VII. DİĞER HUSUSLAR
 32. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda
  adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 33. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği
  ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
  sayılacaktır.
 34. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,
  imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan
  Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
  ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate
  alınmayacaktır.
 35. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
  Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme
  Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
  VIII. İLETİŞİM
  Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
  Telefon : (0312) 295 70 00
  Faks : (0312) 285 85 72
  e-posta : [email protected]

2- Hizmetli Personel Alımı Duyurusu


Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim
durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş
kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan
“hizmetli” alımı yapılacaktır.


MÜNHAL KADROLARIN
Bulunduğu Yer Sınıfı Unvanı Kpss Puan
Türü Adedi
Taşra Teşkilatı Yardımcı Hizmetler Hizmetli KPSSP94 47
I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel
  şartları taşımak,
 2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan
  almış olmak.
  II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
  A. ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ,
  YERİ VE ZAMANI
  Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021-
  24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
  B. ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU
  ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 4. Ortaöğretim bilgileri, ilgili kurumlarca elektronik ortamda tanımlanamayan adaylar 13.09.2021
  – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru
  yapacaklardır.
 5. Ön başvuruda bulunan adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere Kimlik Belgesi (nüfus
  cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi
  bir il veya ilçe müftülüğüne 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası)
  şahsen müracaat edeceklerdir.
 6. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine
  getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
 7. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği
  bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
  gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
 8. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe
  müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate
  alınmayacaktır.
  C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 9. Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden
  önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no'lu faksa ivedilikle
  göndermeleri gerekmektedir.
 10. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 11. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
  kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 12. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini
  yazacaklardır.
 13. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  1
  Ek
  III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
 14. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı
  sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
  yapılmayacaktır.
 15. “Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
  “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
  IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
 16. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
 17. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki
  adayla aynı puanı alanlar dâhil sözlü sınava çağrılacaktır.
  Sınav Konuları;
  Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek
  değerlendirilecektir.
  a) Mesleki bilgi düzeyi (35 puan),
  b) Mesleki beceri (35 puan),
  c) Genel kültürü, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (30 puan).
 18. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
  ayrıca ilan edilecektir.
 19. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus
  cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş
  belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport
  dışında kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
 20. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
  sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
  verilmeyecektir.
  V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 21. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde
  duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve
  “VII. DİĞER HUSUSLAR” başlığının 4’üncü maddesinde belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar
  dikkate alınmayacaktır.
 22. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.
  VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
 23. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 24. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit
  olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin
  mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 25. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak
  sıralanacaktır.
 26. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.
  2
  Ek
  VII. DİĞER HUSUSLAR
 27. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik
  soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.
 28. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda
  adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 29. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge
  verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
  sayılacaktır.
 30. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
  adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
  Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları
  gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 31. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633
  sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri
  Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
  Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
  VIII. İLETİŞİM
  Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
  Telefon : (0312) 295 70 00
  Faks : (0312) 285 85 72
  e-posta : [email protected]

3-Teknik Personel Alımı Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve öğrenim
durumu belirtilen toplam 30 (otuz) kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç)
katı aday çağrılacaktır.


MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER
BULUNDUĞU
YER

SINIFI UNVANI
ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUAN
TÜRÜ ÖĞRENİM ADEDİ
DÜZEYİ
PROGRAM/
BÖLÜM KODLARI*
Merkez
Teşkilatı
GİH
Prodüktör Lisans 1, 3, 4, 5, 6, 8 KPSSP3 8
Kameraman Lisans 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,
11 KPSSP3 3
Ön Lisans 12, 13, 16, 17 KPSSP93 2
Montajcı Ön Lisans 12, 13, 16, 17, 18 KPSSP93 3
Ses Kayıtçısı Ön Lisans 15, 16, 17 KPSSP93 4
Yönetmen Lisans 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 KPSSP3 4
Spiker Lisans 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 KPSSP3 2
Ön Lisans 14, 16, 17 KPSSP93 2
Işıkçı Ön Lisans 15, 16, 17 KPSSP93 2
TOPLAM 30
*Öğrenim kodlarının işaret ettiği program/bölüm adları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
  taşımak,
 2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93
  puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80
  saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,
 4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili
  bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

 5. LİSANS PROGRAMLARI
  KODU BÖLÜM/PROGRAM KODU BÖLÜM/PROGRAM
  1
  Film Tasarımı ve Yönetimi
  4
  Görsel İletişim Tasarımı
  Film Tasarımı ve Yönetmenliği Görsel İletişim
  Film Tasarım ve Yönetmenliği Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
  Film Tasarım ve Yazarlık Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
  Film Tasarımı ve Yazarlığı Medya ve Görsel Sanatlar
  Film Tasarımı Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar
  2
  Fotoğraf Görsel Sanatlar ve Tasarım
  Fotoğrafçılık Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
  Fotoğraf ve Grafik Sanatlar Görüntü Sanatları
  Fotoğraf ve Video Sanat ve Görüntü Sanatları
  3
  Radyo, Televizyon ve Sinema
  5
  İletişim ve Tasarımı
  Radyo -Televizyon ve Sinema İletişim Sanatları
  Radyo Televizyon ve Sinema İletişim Tasarımı
  Radyo ve Televizyon İletişim Tasarımı ve Medya
  Radyo, Sinema ve Televizyon İletişim Tasarımı ve Yeni Medya
  Sinema Televizyon ve Fotoğrafçılık Yeni Medya ve İletişim Tasarımı
  Sinema -TV - Fotoğrafçılık İletişim Tasarımı ve Yönetimi
  Sinema ve Televizyon İletişim ve Tasarım
  Sinema-Televizyon İletişim Tasarım
  Sinema-TV
  Sinema ve TV
  Sinema
  Sinema ve Dijital Medya
  1
  LİSANS PROGRAMLARI
  KODU BÖLÜM/PROGRAM KODU BÖLÜM/PROGRAM
  6
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  11
  Yeni Medya ve İletişim
  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Medya ve İletişim Sistemleri
  7 Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Yeni Medya ve Gazetecilik
  8
  Televizyon Haberciliği ve
  Programcılığı
  Yeni Medya
  Medya ve İletişim
  Radyo ve Televizyon Programcılığı Yeni Medya ve İletişim Sistemleri
  9
  Gazetecilik
  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
  10 Basın ve Yayın
  ÖNLİSANS PROGRAMLARI
  KODU BÖLÜM/PROGRAM KODU BÖLÜM/PROGRAM
  12
  Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  17
  Radyo ve Televizyon Programcılığı
  Fotoğraf Radyo, Televizyon ve Sinema
  Fotoğrafçılık Radyo ve Televizyon
  13
  Görsel İletişim Radyo -Televizyon Programcılığı
  İletişim Tasarımı ve Yönetimi Radyo ve Televizyon Yayımcılığı
  Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar Radyo - Televizyon Yayımcılığı
  Görsel İletişim Tasarımı Radyo-TV Yayımcılığı
  14
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo ve TV Yayımcılığı
  Halkla İlişkiler Film Yapım Teknikleri
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Televizyon ve Radyo Programcılığı
  İletişim ve Halkla İlişkiler Televizyon Yapım ve Yönetimi
  18
  Medya ve İletişim
  15
  Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Sosyal Medya Uzmanlığı
  Sahne ve Gösteri Sanatları Işık
  Teknolojisi
  Sosyal Medya Yöneticiliği
  Sahne ve Gösteri Sanatları Ses
  Teknolojisi
  Sahne ve Gösteri Sanatları
  Teknolojisi
  16
  Radyo ve Televizyon Teknolojisi
  Radyo ve Televizyon Tekniği
  Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
  Radyo TV Yayıncılığı
  Radyo Televizyon Yayıncılığı
  Radyo Televizyon Tekniği
  Radyo-Televizyon Tekniği
  II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
  A. SPİKER UNVANI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
 6. Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav
  için ön başvuru yapacaklardır.
 7. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat
  08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 8. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve MEB
  onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir.
 9. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine
  getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
 10. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği
  bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
  gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
  2
 11. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe
  müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate
  alınmayacaktır.
  B. DİĞER UNVANLARA BAŞVURU İŞLEMLERİ
 12. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021 -
  24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
 13. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim
  bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu
  kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
  C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 14. Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce
  Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no'lu faksa ivedilikle
  göndermeleri gerekmektedir.
 15. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 16. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
  kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 17. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini
  yazacaklardır.
 18. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
 19. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki
  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
  yapılmayacaktır.
 20. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
  “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
  IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
 21. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
 22. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla
  aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.
 23. Sınav Konuları:
  Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.
  a. Adayın mesleki bilgi, beceri ve uygulaması (70 puan),
  b. Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),
  c. İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan).
 24. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
  Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında
  ayrıca ilan edilecektir.
 25. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
  (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik
  belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik
  kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
 26. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
  sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
  verilmeyecektir.
  V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 27. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde
  duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve
  “VII. DİĞER HUSUSLAR” başlığının 4’üncü maddesinde belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar
  dikkate alınmayacaktır.
 28. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.
  3
  VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
 29. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 30. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması
  halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet
  tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 31. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
 32. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.
  VII. DİĞER HUSUSLAR
 33. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik
  soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.
 34. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan
  ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 35. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği
  veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 36. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
  adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
  Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları
  gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 37. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa
  Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı
  Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
  VIII. İLETİŞİM
  Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
  Telefon : (0312) 295 70 00
  Faks : (0312) 285 85 72
  e-posta : [email protected]
  İlgililere duyurulur.
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Diyanet İşler Başkanlığı Duyuru Sayfası İçin TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık