Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 Öğretmen Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) 8 bin personel alımı kapsamında, kadın ve erkek adaylar arasından olmak üzere 125 Öğretmen alımı yapacak.

İŞTE İLANIN DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 8.000 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin  (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak. 

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 21/02/2024-11/03/2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)       e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.  Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.

f) “Şoför” ünvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Sürücü belgesini sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

h) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır. c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA: 

A- Yerleştirme: 

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir. 

B- Atama 

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır. 

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

IV- DİĞER HUSUSLAR: 

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

b) Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.  c) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez.

Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

61 ÖĞRETMEN ALIMI (KADIN/ERKEK)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği), Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası kabul edilmemektedir.)

b) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

İL İL KONTENJANLAR

ADANA ADANA CEYHAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ADANA ADANA YÜREĞİR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ADANA ADANA SARIÇAM SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
AMASYA AMASYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA BAĞLUM ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ANTALYA ANTALYA ALANYA SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ANTALYA ANTALYA MANAVGAT SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ANTALYA ANTALYA KONYAALTI SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ANTALYA ANTALYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
AYDIN AYDIN EFELER SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)


BAYBURT BAYBURT SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
BİLECİK BİLECİK SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
BURDUR BURDUR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
BURSA BURSA NİLÜFER SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
BURSA BURSA SIRAMEŞELER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ÇANAKKALE ÇANAKKALE HAMİYET-FERİDUN SÖZEN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ÇANKIRI ÇANKIRI SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ÇANKIRI ÇANKIRI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
DENİZLİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
DENİZLİ DENİZLİ PAMUKKALE SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
DENİZLİ DENİZLİ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
DİYARBAKIR DİYARBAKIR AYŞE HAFSA SULTAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
DİYARBAKIR DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (3)
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (2)
HATAY HATAY AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (4)
İZMİR İZMİR BERGAMA SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
İZMİR İZMİR BORNOVA SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)


KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ AFŞİN SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
KASTAMONU KASTAMONU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
KOCAELİ KOCAELİ KÖRFEZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
KONYA KONYA KARATAY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
KONYA KONYA KİMSEV ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (2)
MALATYA MALATYA DOĞANŞEHİR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
MALATYA MALATYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ(MALATYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ) Kontenjan (1)
MUŞ MUŞ SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
MUŞ MUŞ BULANIK SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ORDU ORDU ALTINORDU SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ORDU ORDU FATSA SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)


ŞANLIURFA ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA AKÇAKALE SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA BİRECİK SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA BOZOVA SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA HİLVAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA SİVEREK SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA VİRANŞEHİR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA HALİLİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
ŞIRNAK ŞIRNAK SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ SÜLEYMAN PAŞA SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1)
TRABZON TRABZON ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ZONGULDAK ZONGULDAK ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (ERKEK) Kontenjan (1)

24 ÖĞRETMEN ALIMI (KADIN)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği), Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası kabul edilmemektedir.)


b) Cinsiyeti kadın olmak.


c) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

İL İL KONTENJANLAR

ADANA ADANA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA 2. KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1)
AYDIN AYDIN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
BALIKESİR BALIKESİR BANDIRMA HİCRİ ERCİLİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ÇANKIRI ÇANKIRI KORGUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ÇORUM ÇORUM ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
DİYARBAKIR DİYARBAKIR ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
EDİRNE EDİRNE KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1)
EDİRNE EDİRNE MELEHAT HULUSİ DATENİN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ERZİNCAN ERZİNCAN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
HATAY HATAY AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ(HATAY ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ) Kontenjan (1)


İSTANBUL İSTANBUL 3. KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1)
KARABÜK KARABÜK GÜLEÇ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
KIRIKKALE KIRIKKALE KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1)
KONYA KONYA MEVLANA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
KONYA KONYA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
MALATYA MALATYA MİAD ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MERSİN MERSİN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
MUŞ MUŞ LALESİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MUŞ MUŞ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
NİĞDE NİĞDE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA 2. KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA ŞANLIURFA ADİL BUCAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)

29 ÖĞRETMEN ALIMI (ERKEK)

BAŞVURU ŞARTLARI

a)Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği), Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.


b) Cinsiyeti erkek olmak.


c) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

İL İL KONTENJANLAR

ADIYAMAN ADIYAMAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
BALIKESİR BALIKESİR AYTEN BURHAN ERDAYI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
BİLECİK BİLECİK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
BİNGÖL BİNGÖL ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
DİYARBAKIR DİYARBAKIR SUR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
ELAZIĞ ELAZIĞ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ERZURUM ERZURUM NENEHATUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
GAZİANTEP GAZİANTEP ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
GAZİANTEP GAZİANTEP ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
GİRESUN GİRESUN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
HATAY HATAY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
İZMİR İZMİR ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ(KAHRAMANMARAŞ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ) Kontenjan (1)


KARAMAN KARAMAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
KARAMAN KARAMAN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
KIRIKKALE KIRIKKALE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
KÜTAHYA KÜTAHYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MALATYA MALATYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
MANİSA MANİSA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
MERSİN MERSİN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
MUŞ MUŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (1)
OSMANİYE OSMANİYE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
SİİRT SİİRT ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
SİNOP SİNOP ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
TOKAT TOKAT ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
TUNCELİ TUNCELİ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
VAN VAN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)
ZONGULDAK ZONGULDAK ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1)

10 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ  (KADIN)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yükseköğretim kurumlarının; Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği), Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası kabul edilmemektedir.)


b) Cinsiyeti kadın olmak.


c) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

İL İL KONTENJANLAR

AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR ENGELSİZ YAŞAM BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (1)
ANKARA ANKARA SARAY ENGELSİZ YAŞAM BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (2)
ANTALYA ANTALYA OTİZM GÜNDÜZ BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (2)
İZMİR İZMİR AYŞE SEVİNÇ SOLMAZ BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (2)
KAYSERİ KAYSERİ DEVELİ ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (2)
SAKARYA SAKARYA FATMA HAMİT ATAY OTİZM ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (1)

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık