Adalet Bakanlığı Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Adalet Bakanlığından:


SÖZLEŞMELİ 700 İCRA KÂTİPLİĞİ (657 SK. 4/B) SINAV İLANI


İcra Dairelerinde görev yapmak üzere; Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlığımızca yetki verilen sınav kurulları veya sınav birimleri tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 700 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.


Sınav kurulları veya sınav birimlerince yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için

2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSSP3,

ön lisans mezunları için

2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSP93,

ortaöğretim mezunları için

2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.


1-) Genel Şartlar


Sözleşmeli icra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;


a) Türk vatandaşı olmak,


b) Merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonrası doğumlu olanlar),


c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


d) 7315 sayılı Kanun gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,


e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,


ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.


2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler


a) Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023
tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,
“Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için başvurularını İcra Daireleri
Başkanlıklarının kurulduğu mahaller de dahil olmak üzere ilgili Adalet Komisyonu
Başkanlıklarına yapacaklardır. İcra Kâtipliği sözleşmeli pozisyonu için sadece bir komisyona başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdam edilmeyecektir.


Uygulama ve Sözlü sınavlar İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulduğu mahallerde oluşturulan sınav kurulu, kurulmayan mahallerde sınav birimi olarak Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından gerçekleştirecektir. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları sınav kurulu ya da sınav birimine bağlı olarak sınav izni verilen mahallerden herhangi birinde istihdam edilebileceklerdir.


Adayların öğrenim durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2022’de lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türündeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Başvuru aşamasında e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.


İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir. Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacağından adayların bu ilanın “başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler” maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” ilan ekinde EK-5’te yer almaktadır. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Bu sebeple mağduriyet yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.


b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler

Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak olup, alınamayan veya hatalı olan öğrenim bilgileri adaylar tarafından yüklenecek olan diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

Öğretim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)


-Sağlık Beyanı Formu, (EK-2’de bulunan formun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi


Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak her bir sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimi için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına girebilecektir.


Uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin adliye internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli


Uygulama sınavı, sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliyelerde 9 Haziran 2023 Cuma günü başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.


Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için sınav kurulu veya sınav birimi tarafından çekilecek kura sonucu belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen metinden bilgisayarla; üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)


Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir.

Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması hâlinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.


5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı


Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sözlü sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimi doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimi için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir.


Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 15 Haziran 2023 Perşembe gününe
kadar sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


Sözlü sınav, sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliyelerde 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.


6-) Sözlü Sınav Konuları


Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.


a) Alan bilgisi (40 puan),


b) Genel yetenek ve genel kültürü (20 puan),


c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü (20 puan),


d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati (20 puan), olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır

7-) Başarı Listelerinin Oluşturulması


Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.


Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir.

Nihai başarı listesi düzenlenirken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet ile adalet ön lisans programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.


8) Atama Sırasında İstenecek Belgeler


a) İki adet biometrik fotoğraf,


b) EK-4’te bulunan Mal Bildirimi Formu doldurularak sınav kurulu ya da sınav birimine teslim edilecektir.


9-) Atamaların Yapılması


Bakanlık tarafından, sınavı yapan sınav kurulu ya da sınav birimince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden, bu durumdaki adayların (bu maddenin 4 üncü fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.


Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren sözleşmeli icra kâtipliği pozisyonu için yapılacak müteakip sınavın ilan tarihine kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir.

Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.


İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.


10-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınav izni verilen mahallerdeki pozisyonlara göre tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.EK-1 Sınav İzni Verilen İLLER


EK-2 Sağlık Beyanı Formu,


EK-3 Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı,


EK-4 Mal Bildirimi Formu,


EK-5 e-Başvuru Kılavuzu İÇİN TIKLAYINIZ


EK-6 Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık