Van'da İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Personel Alınacak

Van'da İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal İnceleme Görevlisi ve Büro Personel alınacak.

İşte detaylar...

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında; 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 2(iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile 2 (iki) adet Büro Görevlisi istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi: 04/03/2024 - 11/03/2024 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar)

Dosya Teslim Yeri: Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Son Dosya Teslim Tarihi: 12/03/2024

Mülakat Yeri: Başkale Kaymakamlığı

Mülakat Tarihi ve Saati: 14/03/2024 - 10.00-11.00

İŞTE İLANIN DETAYI

BAŞKALE  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VAN   

PERSONEL ALIMI İLANI

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde

04/03//2024-11/03/2024 tarihleri arasında

saat:17:00 mesai bitimine kadar müracaatlar alınarak

2(iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile 2 (iki) adet Büro Görevlisi istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli ) 

I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 

A) GENEL ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak 

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak 

8. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

9. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2022-2023) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

11. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri için Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

12. Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

13. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün (https://vakifilan.aile.gov.tr/Login.aspx) adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.   

B) ÖZEL ŞARTLAR 

1. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımları İçin Aranacak Özel Şartlar 

*Üniversitelerin 4 Yıllık Lisans Eğitimi Veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi Mezunu Olmak.  (Bu fakültelerin sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler bölümü mezunlarına öncelik verilecektir. 4 yıllık Sosyal Hizmet mezunlarında fakülte şartı aranmayacaktır.)

*İlan Tarihi İtibariyle en az 6 (Altı) Ay öncesinden İlçe Sınırları İçerisinde İkamet Etmiş Olmak ve Bunu Belgelemek

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumlu Sonuçlanması

* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

* Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mülakat Komisyonu Personel Alıp Almamakta Serbesttir. 

2. Büro Görevlisi Alımları İçin Aranacak Özel Şartlar 

*Üniversitelerin 4 Yıllık Lisans Eğitimi veren fakültelerin herhangi birinde mezun olmak.

*İlan Tarihi İtibariyle en az 6 (Altı) Ay öncesinden İlçe Sınırları İçerisinde İkamet Etmiş Olmak ve Bunu Belgelemek

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumlu Sonuçlanması

* Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mülakat Komisyonu Personel Alıp Almamakta Serbesttir.

Toplam 2  (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile 2 (iki) adet Büro Görevlisi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişi 20222023 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir.

Mülakata girmeye hak kazananlar Kaymakamlığımızın http://www.baskale.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

Van Başkale Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Işçi Personel Alimi

III. Başvuru yapacak adaylardan istenecek belgeler 

*Tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e devlet üzerinden alınabilmektedir.)

* Aile Nüfus Kayıt Örneği (e devlet üzerinden alınabilmektedir.)

* Özgeçmiş (Tükenmez kalem ile kendi el yazısı ile yazılacaktır.)

* Diplomanın aslı (Kurumumuzca aslı görüldükten sonra diplomanın fotokopisi alınacaktır.)

* Adli sicil belgesi (e devlet üzerinden alınabilmektedir.)

* Kpss sonuç belgesi( 2022 veya 2023)

* Bilgisayar eğitimi gördüğüne dair transkript veya kursu aldığına dair belge.(En az 120 saatlik)

* İş başvuru formu 

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* En az B sınıfı Sürücü belgesi fotokopisi(Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi için istenecektir.)

* Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf   

Not : Mülakat komisyonu tarafından Mülakata giren adaylardan işe alımı kabul edilen kişilerden tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecektir.

Sağlık raporunda alınacak işi yapmasına engel teşkil edecek bir durum olursa işe alımı iptal edilecektir.

Bununla ilgili herhangi bir itiraz yolu olmayacaktır.  

IV. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular 04/03/2024-11/03/2024 tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar (https://vakifilan.aile.gov.tr/Login.aspx) internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir.

Mülakata girmeye hak kazananların listesi www.baskale.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

2) Başvuru yapacak  adaylar  istenilen belgeler ile birlikte Hafiziye Mahallesi Aslanlar 1.sk. Hükümet Konağı adresindeki Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 12/03/2024 SALI günü saat 17:00 mesai bitimine kadar bizzat kendileri tarafından veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla başvurabileceklerdir. 

2)   KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 5 (Beş) katı toplamı olan 2022 veya 2023  KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.       

3)Mülakata girecek adaylar

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

4)   Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)  Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.   

 V.Mülakata İlişkin Bilgiler     

* Mülakat tarihi; ve mülakata girecek adaylar  Kaymakamlığımızın  http://www.baskale.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

* Mülakat 14/03/2024( PERŞEMBE günü) saat :10.00 de yapılacaktır.

* Mülakat komisyonu mülakat tarihini değiştirmekte serbesttir.

Bu değişiklik (www.baskale.gov.tr) adresinde yayınlanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

a)  Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Mülakat komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe alım yapmayacaktır.

d) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler Kaymakamlık sitesinde yayınlanacaktır

e) İletişimin sağlanabilmesi için müracaat esnasında adayların en az ulaşılabilecek bir mobil telefon ve e_mail adreslerini belirlemeleri gerekmektedir.

VI.  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri   : Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 

Adresi                   : Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Başkale S.Y.D.V. Telefonu         

                                : 0530 918 68 79-04326513547 Vakıf Müdürü  : Gökhan KARAMAN

VII.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi http://www.baskale.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, 

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir.

Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.     

 İş bu ilan metninin 4 (Dört) sayfadan ibarettir.                   

İLAN OLUNUR 

Van Başkale Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Işçi Personel Alimi 2

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık