Van’da eski sigorta hastanesinin arsası satılığa çıkarıldı

Van’ın İpekyolu Caddesi'nde bulunan eski SSK hastanesi arsasının Edremit Belediyesi’ne ait kısmı satılığa çıkarıldı.

İhaleye ilişkin detaylar açıklandı…

İpekyolu Devlet Hastanesi 2011 depremlerinde hasar almış ve yıktırılmıştı. Hastane arazisinin bir kısmı Parka dönüştürülürken, bir kısmına da konut yapımına başlandı.

Yaşanan son gelişmeye göre, Edremit Belediyesi mülkiyetindeki arsa ise satılığa çıkarıldı.

Edremit Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazın “Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

Van ili Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi Ada 5250 Parsel No. 1 Kayıtlı bulunan 14.116,10 m2 yüzölçümlü Taşınmazın ‘Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” satışı ’’ ile Belediye Başkanlığımıza ait % 22,5 (Yüzdeyirmiikivirgülbeş) hisseye tekabül eden bağımsız bölümlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılması işi.” denildi.

90 MİLYONA SATILIYOR

Yapılan resmi ilana göre 14 bin 116,10 metrekarelik arsanın yüzde 22’lik kısmı 90 milyon TL’lik muhammen bedelle satılacak (İlgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır).

İstekliler,muhammen bedelin yüzde 3’ü olan 2.700.000,00 TL (İki milyon yedi yüz bin Türk Lirası) geçici teminatı,  Türkiye Halk Bankası TR 370001200933900006000009 IBAN numaralı Belediye hesabına veya Belediye veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebilir.

HALENİN YERİ, ZAMANI ve EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ

İhale, 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 10.00’da Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak. İhaleye katılacak istekliler, gerekli belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 22.12.2023 Cuma günü saat:10:00‘a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

*Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı

*İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge

*Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :

*Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

*İmza Sirküleri: Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri

*Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun)

*Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun)

*Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri

*Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) fıkrasına göre temin edecekleri belgeler.

*SGK ve Vergi dairelerinden borç yazısı, (İlk İlan Tarihi itibariyle alınmış olması)

*Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

*Taahhütname: İdarenin istekli firmalara doküman satış evrakları içerisinde sunmuş olduğu taahhütnameyi imzalayıp ihale dosyasında sunacaklardır.

Kaynak: Vanolay - Elif Yüksek

Editör: Nihat Işık