Van’a Yeni Bir Kapalı Semt Pazarı Daha Yapılacak

Van’da tamamlanmak üzere olan 3 kapalı semt pazarının ardından yeni bir semt pazarı müjdesi geldi.

Tuşba ilçesine de kapalı semt pazarı yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Tuşba ilçesine kapalı semt pazarı yapılacağı duyuruldu.

Semt pazarı yapım işi Açık ihale usulüyle ihale edilecek.

İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi ile Edremit ilçesi Eski Camii ve Şabaniye Mahallelerinde yapımı süren semt pazarlarının kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken yeni bir semt pazarı yapılacağı belirtildi.

Tuşba ilçesine yapılacak kapalı semt pazarı ihaleye çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan resmi ilanda;

Tuşba İlçesi Kapalı Semt Pazarı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” denildi.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler


4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


15. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Kaynak: Van Olay Gazetesi

Editör: Nihat Işık