Van Tuşba Bedesten Çarşısı’ndaki İş Yerleri Kiraya Veriliyor...

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bedesten Çarşısı’nda bulunan 12 dükkân kiraya verilecek. Kiralama bedeli ve şartlar açıklandı.

Mülkiyeti Van Tuşba Belediyesine ait İstasyon Mahallesindeki Bedesten Çarşısı’ndaki 12 adet dükkân 3 (Üç) yıl üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecek.

İhale Tuşba Belediye hizmet binası 3 kata bulunan Encümen salonunda yapılacak.

İhale Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı günü saat 09:30.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen evrakları dosya içerisinde 18.12.2023 tarihinde saat 16:30’a kadar Emlak ve İstimlak müdürlüğüne teslim etmek zorunludur.

Gerçek Kişiler:

a) ikametgâh belgesi (Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı)

c) İhale şartnamesi

ç) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

d) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi

e) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

f) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; Belediyemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont. g) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez.

Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir.

Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur)

g) Teklif Mektubu (Kurumdan talep edilecek)

ğ) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.

h) Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)

i) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

ı) Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

j) Daha önce Belediyemizde gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye giremez.

k) Yer görme belgesini ibraz etmek (imzalı)

Tüzel kişiler:

a) Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

c) İhale şartnamesi ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

ç) Vergi kimlik numarası beyanı veya Vergi Levhası (İmzalı/kaşeli)

d) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

e) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

f) Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont

g) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

ğ) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

h) Teklif Mektubu (Kurumdan talep edilecek)

i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

j) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı)

l) Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Oda Kayıt Sicil Sureti.      

m) Şirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa vekilin adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmî belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

n) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.

o) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.

ö) Daha önce Belediyemizde gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden tüzel kişiler bu ihaleye giremez.

p)  Yer görme belgesini ibraz etmek (imzalı)

4) İhale konusuna ilişkin şartname Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200 (ikiyüz) ₺ karşılığında alınacaktır.

5) Kiraya verilecek İşletmelerin muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

6) Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir. 

İtiraz edilemez.

Kaynak: Vanolay - Kasım Keklik

Editör: Nihat Işık