Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 adet işyeri kiraya verilecek

Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, iş yeri kiraya vermek için ihaleye çıktı.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Muhtelif yerlerinde bulunmakta olan;

*Erciş İlçesi Aşağı Işıklı Mah. Erciş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 9 ve 24 nolu Bilet Satış Yazıhanesi,

*İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mah. Eski Özalp Durağı 3 nolu İşyeri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mah. Peynirciler Ana Çarşısı 22 nolu İşyeri (Süt Ürünleri),

*3 (üç) yıl, 36 (otuz altı) ay ile İlimiz İpekyolu İlçesi Şerefiye Mah. Aydın Talay Yeraltı Çarşısında 6 nolu işyerinin 5 (Beş) yıl, 60 (altmış) ay 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda kiralama ihalesi işidir.

MADDE 1– İHALE TARİHİ-SAATİ VE YERİ


İhale 21.09.2022 tarih ve Saat: 10.00’da İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. kat Encümen toplantı salonunda ve Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.


MADDE 2-) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:


Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler
a) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)
b) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’ (Niteliği Süt Ürünleri)

c)İmza Beyanı (Noter onaylı)                                                                                                      

d) Şartname Bedelinin (250.00 TL) yatıldığına dair makbuz (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
e) Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı veya müdürü’ne ait)
f) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
g) Van Büyükşehir Belediyesi, VASKİ A.Ş.’ye borcu yok belgesi.
h) EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
i) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
j) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
k) Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak İşyerlerinin ihalesinde katılacaklar için Ulaşım Başkanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış D1-B1 yâda F türü yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yâda internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.


MADDE 3-) Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
MADDE 4-) Geçici Teminatın; Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı hesabına nakden veya Geçici teminat olarak banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
MADDE 4-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
MADDE 5-) Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 21.09.2022 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.   

İlan Olunur.

İlan Bağlantısı İçin TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık