Göç İdaresi 44'ü Van Olmak Üzere Türkiye Geneli 207 Personel Alacak!

İşte Başvuru Şartları...

Göç İdaresi Başkanlığı, merkezi teşkilat ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere personel alımı ilanı yayımlandı.

İlana göre, Göç İdaresi Van'da 44 güvenlik görevlisi alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve detaylar.

İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere, 657 sayılı devlet memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli olarak Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı birimlerine 231 personel alımı yapacak.

Van'da ise 24 lise, 10 ön lisans ve 10 lisans mezunu olmak üzere toplamda 44 Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımında KPSS şartı aranacak. Bu kapsamda 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 65 puan almış olmak gereklidir.

Ayrıca giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor.

İşte başvuru şartları ve detaylar...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 

Göç İdaresi Personel alımında genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda aşağıdaki şartlar aranacak: 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

VAN GÖÇ İDARESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI 

En az lise mezunu olmak,

Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5188 sayılı kanunda belirtilen şartları sağlıyor olmak,

Erkeklerde 170 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak,

Herhangi bir akıl hastalığı olmamak,

24 saat vardiyalı çalışmayı kabul etmiş olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

a) 5 yıldan az olanlar 10.910,84 TL

b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 10.986,69 TL

c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 11.135,8 TL

ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 11.284,9 TL

d) 20 Yıldan Fazla Olanlar 11.577,89 TL

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sadece online olarak yapılacak başvurular kabul edilecek olup başvuru detayları aşağıdaki gibidir.

Başvuru Tarihleri: 26 - 30 Nisan 2023

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır.

Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur.

Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.

Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2- Giriş sınavı başvuruları e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26 Nisan 2023 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 30 Nisan 2023 tarihi saat: 23:59’a kadar çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden kimlik, askerlik, öğrenim, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

E-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

4-Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.

Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncelleştirmeleri zorunludur.

5-Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların;

Öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.

2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını beyan ederek başvuruda bulunacaklardır.

6-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup,

Bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

7-Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

8- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir.

Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir.

Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

10- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

11- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde vesikalık fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

12- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

13- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İLANIN DETAYLARI

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


2- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),


3- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak,


4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya Başkanlık merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

2-ORTAK ŞARTLAR

Avukat, Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför), Grafiker, İstatistikçi, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;


a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,


b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

3-ÖZEL ŞARTLAR

1- AVUKAT


a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabuledilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,


b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.


c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,


d) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesihedilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

2- BÜRO PERSONELİ


a)Önlisans mezunu olmak,b)Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,


c)Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

3- DESTEK PERSONELİ (Şoför)


a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,


b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,


c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

4- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (GRAFİKER)


a) Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak


b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,


c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

5- İSTATİSTİKÇİ
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

6- SOSYAL ÇALIŞMACI
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

7- PSİKOLOG
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

8- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ


a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,


c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,


ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,


d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)


e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,


f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması, 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.


2- Giriş sınavı başvuruları e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26 Nisan 2023 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 30 Nisan 2023 tarihi saat: 23:59’a kadar çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.


3- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden kimlik, askerlik, öğrenim, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. E-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.


4-Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncelleştirmeleri zorunludur.


5-Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını beyan ederek başvuruda bulunacaklardır.


6-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


7-Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


8- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.


9- Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
10- Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.


12- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.


13- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde vesikalık fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.


14- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.


15- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra Giriş Sınavı Komisyonu tarafından adayların Kariyer Kapısı üzerinden sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS veya e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.SMS veya e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatlerinde) Göç İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek başvurusunun reddedilmesine neden olan bilgi ve belgeleri elden, faks (0312 422 09 00) numarası veya ([email protected]) e-posta adresi yoluyla iletmek zorundadır.

Aksi takdirde aday herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.Başvurusu kabul edilen adayların merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve pozisyon unvanına göre lisans mezunları için KPSSP (3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP (93) puan türü ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her pozisyon unvanı için KPSS (B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday içerisine girenlerin boy ve kilo şartlarını taşıyıp taşımadıkları sözlü sınavdan önce kontrol edilecektir.

Boy ve kilo şartlarını taşıyanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Göç İdaresi Başkanlığının (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet adresi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. 

Ç) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş (Sözlü) sınavlarının günü, saati ve yeri Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir.

Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

1- Avukat pozisyonu için, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur.


2- Büro Personeli pozisyonu için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.


3- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konuları ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.


4- Grafiker pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur.


5- İstatistikçi pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur.


6-Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur.


7- Psikolog pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur.


8 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri), Genel Yetenek, Genel Kültür ve mesleki konulardan oluşur. 

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için 1 (bir) giriş sınav komisyonu ile sınavların sözlü aşamasının gerçekleştirilmesi için ihtiyaca göre sözlü sınav komisyonları oluşturulacaktır. Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur. 

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),


d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan),


olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü)  Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her pozisyon unvanı için Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Puan Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Göç İdaresi Başkanlığınca belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Sınav Komisyonlarınca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Göç İdaresi Başkanlığınca belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Başkanlığına bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Sınav komisyonları itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Göç İdaresi Başkanlığınca belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup 2 (iki) iş günü içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

I) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, (e- devlet barkodlu mezun belgesi oluşturularak alınabilir.)


2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,


3- 3 adet vesikalık fotoğraf,


4- 2022 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,


5- Avukatlık pozisyonu için Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği,


6- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesinin aslı veya onaylı örneği,


7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının aslı veya onaylı örneği,


8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için yukarıda sayılan şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “ülkenin her yerinde çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumu bulunmamaktadır” ibareli ve aşağıdaki hususları kapsayan sağlık raporu,


a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,


b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,


c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,


ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.


9 -Kamu kurum ve kuruluşların da 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,


10- Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,

Giriş (Sözlü) sınav sonuçları Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Giriş (Sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen belgelerini Göç İdaresi Başkanlığına (www.goc.gov.tr) internet adresinde belirtilecek tarihler arasında elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihine kadar Göç İdaresi Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

İ) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri Göç İdaresi Başkanlığınca yapılacaktır.

Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır.

Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

J) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara,  başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

K) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir.

Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Göç İdaresi Başkanlığı
Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 406370 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 0312 422 08 46 - 29

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Tablo-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı


Tablo-2 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı


Tablo-3 Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret

Kaynak: Van Havadis

Editör: Nihat Işık