Diyanet İşleri Başkanlığı 2454 Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı duyurusu yayımlandı.

Başkanlık resmi sayfasından yayımlanan duyuruya göre,

Diyanet İşleri Başkanlığına;

Kur’an Kursu Öğreticisi,

İmam-Hatip,

Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme engelli ve görme engelli öğrenciler için)

Müezzin-Kayyım ünvanlarında olmak üzere

Aday din görevlisi alımı yapılacak.

D U Y U R U


Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda
istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım) alımı yapılacaktır.


Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ile yapılacak sınava ilişkin şartlar aşağıda yer almaktadır

I. BAŞVURU ŞARTLARI


A. Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3- Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4- 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5- Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6- Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7- Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

*Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

*Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerinmüracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

B. Özel Şartlar

Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda
bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına
(MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

Kur’an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda
bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB
onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur’an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli
Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici
öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin
hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların
bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi
gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)


II. BAŞVURU İŞLEMLERİ


A. YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET
BİLGİLERİ BULUNAN ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 25.09.2023-
06.10.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda
tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru
işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama
kaydettireceklerdir.

Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik
olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.B. ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTAÖĞRENİM
MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 25.09.2023-
06.10.2023 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru
yapacaklardır.

Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 25.09.2023-06.10.2023 tarihleri arasında (saat 08:30-
16:30 arası) herhangi bir il/ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan
grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışında bulunan veya askerlik görevini
yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

İl/ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile
ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe
müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate
alınmayacaktır.


C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

+Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik
olarak gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırdıktan sonra
müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar “Başvuru Şartları” bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı başvuru ekranındaki ilgili
bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini
yazacaklardır.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.


III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
“sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.


IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek
olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla
olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az sayıda başvuru
olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli sayıda başarılı adayın
olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara (boş
kontenjan sayılarının diğer gruplardaki toplam başvurulara oranı dikkate alınarak)
aktarılabilecektir.

Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul (Avrupa),
İstanbul (Anadolu), İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Samsun ve Rize illerindeki sınav
merkezlerinde yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda
tercih edeceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği
talepleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan
edilecektir.

Sınav Konuları:
A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Hitabet (10 puan).
B) Müezzin-kayyım için;
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Ezan ve ikamet (10 puan).

Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde
yayımlanan “Aday Din Görevlisi Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik
belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik
kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.


V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7
(yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne
yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında
belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.


VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması
halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet
tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aday din görevlisi olarak Diyanet
Akademisine girmeye hak kazanacaktır. Diğerleri ise yedek olarak sıralanacaktır.


VII. ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN DİYANET AKADEMİSİNE YERLEŞTİRİLME İŞLEMLERİ


Diyanet Akademisine girmeye hak kazanan aday din görevlilerinin eğitim görecekleri merkezleri
tercih etme/yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar Diyanet Akademisi Başkanlığınca ayrıca
ilan edilecektir.


VIII. ADAY DİN GÖREVLİLERİN EĞİTİMİ, ÖZLÜK HAKLARI, ATANMASI VE KADROYA
GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR


633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesi
gereğince;

Başkanlık tarafından sözlü sınavla belirlenen aday din görevlileri, Diyanet Akademisinde mesleki
eğitime alınacaktır.

Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı müezzin-kayyım olanlara (5.000), imam-hatip ve
Kur’an kursu öğreticisi olanlara (6.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
her ay harçlık ödenecektir.

Aday din görevlilerinin eğitim dönemindeki iaşe ve ibateleri, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit
edilecek ihtiyaçları Başkanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri
kesilinceye kadar ertelenecektir.

Diyanet Akademisi eğitim süresi; adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve
Akademiye giriş sınavındaki başarı durumu dikkate alınarak altı aydan az olmamak
şartıyla Akademi Başkanlığınca belirlenecektir.

Belirlenen program süresi içerisinde eğitimleri ve sınavları başarıyla tamamlayamayan, alım
şartlarını kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılan aday din görevlileri ile
atanacakları kadro için aranan şartlar bakımından mesleğe uygun olmadıklarına Başkanlıkça
karar verilen aday din görevlilerinin ilişikleri kesilecektir.

Eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavları başarıyla tamamlayan aday din
görevlileri, eğitimlerine uygun pozisyonlara atanacak ve yapılan atama, sözleşmenin
imzalanmasıyla geçerlilik kazanacaktır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak
doğurmayacaktır.

Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği
mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin
eşi bu personele tabi olacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar
talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacaktır.
Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacaklardır.

Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle
yükümlü olacaklardır. Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak
üzere, mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile Başkanlıkça adaylığına son
verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak
geri ödemek zorunda kalacaklardır.

Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç
olmak üzere, herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler
ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile
orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödemek zorundadırlar.


IX. DİĞER HUSUSLAR

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv
araştırması sonucu olumlu olan aday din görevlilerinin Diyanet Akademisindeki eğitim
süreci başlayacaktır.

Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan
ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.

Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği
veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları
gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı
Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmamHatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında
Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


X. İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 77 63
Fax : (0312) 285 85 72
E-mail : [email protected]
İlgililere duyurulur.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Editör: Nihat Işık