Dicle Üniversitesi 244 sözleşmeli personel alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel almı yapılacaktır.

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2-Turk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı I (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan He belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartlan yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. 8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kuramlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

1O-Çcşitli KHK ile kamu görevinden çıkanlanlar başvuruda bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık rapora ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma dummunda istenecektir.) 12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

I3-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-istenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkodu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100'lük sistem (eczacı için)

6- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e-devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. 7-Başvuralan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifikaların eklenmesi.

8-Korama ve Güvenlik Görevlisi için özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi.

Dicle Üniversitesinin http://pbs.diclc.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğra bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59'a kadardır.)

Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir, (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan yapılan başvurular incelendikten sonra, yazın ve sözlü sınav yapmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçlan 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartlan taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES:

Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsfl/DİYARBAKIR

İrtibat Tel: 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2320- 5182-5136

İlk başvuru Tarihi: 16.03.2023

Son Başvuru Tarihi: 26.03.2023 (saat 23:59'kadar )

Kaynak: Resmi Gazete

Editör: Nihat Işık