Devlet Hava Meydanları İşletmesi Van Dahil Bir Çok İlde Personel Alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK
KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER


Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.
Görev Yeri: DHMİ (Taşra).
Atama Yapılacak Pozisyon Ünvanları ve Sayısı:


Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 11


Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 61


KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan.


KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 18 Eylül 2022 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere,

08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.


Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:


a) Türk Vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) 18 yaşını tamamlamış olmak,


d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,


f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:


a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde - http://www.dhmi.gov.trduyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),


c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.),


d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (22.09.2018 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.),


e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”).

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:


a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 03/06/2024 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (03/06/1998 ve sonrasında doğmuş olmak.),


c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav şamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde http://www.dhmi.gov.trduyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),


d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir.

Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)


e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (22.09.2018 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.),


f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.


SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:


Adayların seçme sınavı;

Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan,

Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır.


(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik Madde: 13)


BAŞVURU ŞEKLİ:


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 10 (on) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır.

Başvurular 12.09.2023-22.09.2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (22.09.2023 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.


ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER:


a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.),


b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör Lisansı. Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır.


SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:


Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.


SINAV KONULARI:


Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır.

Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.


Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.


Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.


Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.


SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:


Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.

Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.

Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.


Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tercihlerine göre yapılır.


Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.


Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.


BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:


Başvurular 12.09.2023 tarihinde başlayacak ve 22.09.2023 günü saat 23.59’da sona erecektir.

Sınava girmek isteyen adayların 12.09.2023-22.09.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir.


Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.


Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.


SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER:


Asistan Hava Trafik Kontrolörü veya Stajyer Hava Trafik Kontrolörü giriş sınavına başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;


Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, Kuruluşun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.


DİĞER HUSUSLAR


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği
isteğinde bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ:


[email protected]
(312) 204 2852-2613-2694


KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK
KONTROLÖRÜ DAĞILIMI:


ADIYAMAN HAVALİMANI MD. : 2


ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1


GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1


HATAY HAVALİMANI MD. : 1


IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 3


İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 1


KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MD. : 1


SİİRT HAVALİMANI MD. : 1


KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY STAJYER HAVA TRAFİK
KONTROLÖRÜ DAĞILIMI:


AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 2


ANTALYA HAVALİMANI MD. : 2


BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 1


ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD. : 4


GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞ.MD. : 3


GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. : 1


HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD. : 2


HATAY HAVALİMANI MD. : 2


İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMD. : 8


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı : 10


İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 10


KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MD. : 2


MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 1


RİZE-ARTVİN HAVALİMANI MD. : 1


SİİRT HAVALİMANI MD. : 2


ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. : 2


ŞIRNAK HAVALİMANI MD. : 3


TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 4


VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD.

DİĞER GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYNIZI

Editör: Nihat Işık